Indexkritiskt forskningsprojekt får stöd av Vetenskapsrådet

Otroligt! Under tre år kommer Daniel Berg och jag få lön för att forska om prisstatistikens paradoxer. Vetenskapsrådet har just meddelat att man beviljar 4 miljoner kronor i stöd till vårt treåriga projekt “Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex och dess betydelse för social och ekonomisk historia“. Otroligt, dels för att bara 13 % av ansökningarna beviljas. Dels för att vi är två simpla doktorer, utan meterlånga meritlistor, tillika utan fasta positioner, som kastar oss ut på ganska oprövad mark. Så här lyder den populärvetenskapliga sammanfattningen av projektplanen:

Som vedertaget ma?tt pa? inflation a?r konsumentprisindex (KPI) ba?de politiskt laddat och en central variabel i ekonomisk forskning. KPI ma?ter priserna i en varukorg vars inneha?ll sta?ndigt fo?ra?ndras. Fo?r varje ny konsumtionsvara pa? marknaden, ma?ste statistikerna kalkylera hur mycket ba?ttre eller sa?mre den a?r, ja?mfo?rt med tidigare varianter. Det kan handla om fo?ra?ndrat na?ringsinneha?ll i mat, snabbare datorer, bekva?mare skor, eller fo?r den delen fo?rsa?mrad postga?ng. Vissa former av konsumtionen blir sa?rskilt sva?ra fo?r prisstatistikerna att bedo?ma. Hur ja?mfo?r man priset pa? en cd-skiva med priset pa? ett Spotify-abonnemang, eller priset pa? psykoanalys med priset pa? psykofarmaka? A?nda? ma?ste det i sluta?ndan go?ras fo?r att ra?kna fram en siffra pa? inflationen, som fa?r stort samha?llsekonomiskt genomslag och pa?verkar va?r historiska fo?rsta?else av hur levnadsstandarden utvecklats.

Kritiken mot index som KPI a?r redan omfattande och kommer fra?n flera ha?ll. Det finns gott om exempel pa? ekonomer som ha?vdar att den officiella statistiken antingen o?ver- eller underskattar inflationen. Under 1940-talet kra?vde fackfo?reningar att sto?rre ha?nsyn togs i bera?kningarna till kvalitetsfo?rsa?mringar i varorna, fo?r att motivera lo?neo?kningar. Under 1990-talet ivrade den av USA:s regering tillsatta Boskin- kommissionen fo?r anva?ndningen av ”hedoniska” ma?tt fo?r att fa?nga in de tekniska kvalitetsfo?rba?ttringar man antog fo?ljde med den digitala tekniken. Kritiker menar att fo?ljden av det ”Boskin-paradigm” som da? etablerades har blivit nedra?kning av inflationen och da?rmed a?ven av exempelvis pensionsniva?erna.

Va?rt projekt syftar bland annat till att skriva en social och politisk historia om kontroverserna bakom dessa kvalitetsva?rderingar. En utga?ngspunkt a?r att prisstatistik ofra?nkomligen a?r en selektiv verksamhet, da?r man vid olika tidpunkt har riktat intresset mot vissa slags kvaliteter i vissa slags varor. Da?rigenom bidrar projektet ba?de till bilden av det svenska konsumtionssamha?llets historia och till fo?rsta?elsen av statistikproduktionens politiska betydelse. Ett andra syfte a?r att fo?rdjupa den ka?llkritiska reflektionen inom ekonomisk-historisk forskning, givet att KPI i praktiken rutinma?ssigt anva?nds som en ka?lla.

Fo?r att konkretisera dessa fra?gor, rymmer projektet dessutom tva? specialstudier av hur kvalitetsfo?ra?ndring kan bedo?mas inom tva? omra?den da?r fo?ra?ndrade konsumtionsmo?nster va?cker sa?rskilda fra?gor: digitalisering och medikalisering. I det ena fallet va?cks exempelvis fra?gor om hur KPI hanterar de fall da?r na?ttja?nster bo?rjar erbjudas gratis och priset alltsa? minskar oa?ndligt mycket, till noll – men ocksa? om hur reklam och o?vervakning kan ra?knas in i ekvationen sa?som negativa kvaliteter. Den andra specialstudier riktar inte minst in sig pa? gra?nstrakten mellan la?kemedel och droger, da?r det inte a?r sja?lvklart vad som a?r den so?kta nyttan i en viss produkt.

Det visar sig ha sto?rsta betydelse inte bara pa? marknaden, utan a?ven fo?r prisstatistiken, hur nya produkter klassificeras i fo?rha?llande till det redan ka?nda. Vilka produktkvaliteter som va?ljs ut fo?r ma?tning pa?verkar i sluta?ndan bilden av vart samha?llsekonomin a?r pa? va?g. Projektets utga?ngspunkt a?r att dessa fra?gor fo?rtja?nar att diskuteras mer sa?va?l i forskarsamha?llet som i den bredare offentligheten.

Själva ansökan beskriver bland annat det teoretiska ramverket (som i huvudsak är ekonomisk-sociologiskt) samt de fem olika delprojekt som vi ska avverka under de kommande tre åren:

  1. Valuations of quality change in Swedish price statistics over 100 years
  2. The politics of price indexing
  3. Digitization as a challenge to inflation measurement
  4. Valuations of quality between the medical and the intoxicating
  5. Towards a new index criticism

Kort sagt tänker vi börja med en trägen genomgång av arkivmaterial från de senaste 100 åren, exempelvis samtliga promemorior som föredragits Indexnämnden på SCB. Därefter blir det aningen mer spekulativt, på ett sätt som “utforskar hur begreppet inflation kan relativiseras, utan att man landar i en epistemologisk relativism”. Jag ska utforska svårigheterna att mäta prisutveckling på digitala varor och tjänster, medan Daniel Berg laborerar med möjligheten att indexera priset för berusning.
Om jag förstår beredningsgruppen rätt, var det just projektets originalitet som var avgörande för beslutet om bifall:

Studying the development of economic models such as CPI through a social and political history is a great idea. The project represents and original and innovative approach that holds great potential for generating new knowledge. The project is relevant for a number of fields, and is a good example of the applicability of valuation studies. It connects to a growing field of critical studies in the political history of economic statistics, by doing what the applicants call “index criticism” (indexkritik).

37 kommentarer ↓

#1 Petter Ericson on 6 November 2018 at 2:38 pm

Vad roligt! Ser verkligen fram emot intressanta genomgångar och resultat under de kommande åren :) Välförtjänt!

#2 Flute on 6 November 2018 at 3:52 pm

Stort grattis!
Jag hoppas att vi kommer att kunna följa lite intressanta delresultat under projektets gång.

#3 nope on 6 November 2018 at 5:54 pm

Grattis!
Detta blir spännande att följa.

#4 kjell on 6 November 2018 at 7:53 pm

Grattis!

#5 Andreas on 8 November 2018 at 10:30 am

Fantastiskt! Ser fram emot att följa detta.

#6 uncxnscixus on 8 November 2018 at 3:19 pm

Grattis. Så rimligt!

#7 COPYRIOT | Mellanstatlig konkurrens i form av indexoptimering on 10 November 2018 at 1:16 pm

[…] ← Indexkritiskt forskningsprojekt får stöd av Vetenskapsrådet […]

#8 Mattias on 13 November 2018 at 1:10 pm

Ja grattis! (..och kul denna blogg lever vidare)

#9 rasmus on 13 November 2018 at 4:05 pm

Tack! Jodå, bloggen lever vidare men tenderar att aktivera sig i mer oregelbundna ryck :)

#10 markus on 10 December 2018 at 9:27 am

Grattis. Spännande!

Kommentera