Entries from January 2016 ↓

Från postdigitalt till postanalogt?

Enligt min kollega Pelle Snickars är det dags att “överge det post-digitala som begrepp”, när vi talar om alla exempel på nyväckt intresse för “analoga” medieformat: vinylskiva, pappersbok, sjuttiomillimetersfilm.

jag undrar om detta koncept inte snarare borde föras över mot resonemang kring ett slags övergripande post-analogitet som tar spjärn mot “det digitala”.

Jag håller med om att begreppet “postdigital” ofta har fått en alltför smetig tillämpning, särskilt i talet om en “postdigital estetik” som sedan 2012 blivit populärt i vissa konstkretsar.

Men i stället för att förkasta begreppet helt, tror jag på en mer rigorös definition. Det handlar då inte om någon särskild estetik, utan om produktionsteknik. Pappersboken är bokstavligen ett postdigitalt objekt, när den först har existerat som digital förlaga, exempelvis ett pdf-dokument, för att sedan ha materialiserats på ett tryckeri. Samma sak gäller de allra flesta vinylskivor och kassettband.
Postdigitaliteten hos sådana objekt är något att förhålla sig till såväl estetiskt som ekonomiskt, men innebär inte nödvändigtvis att de är uttryck för en enda “postdigital estetik”.

Vad är då det postanaloga? Finns det verkligen ett behov av ett sådant begrepp? Jag avstår från att besvara de frågorna, men min nyårskänsla säger mig att det finns goda chanser att vi får se en ökad förekomst av begreppet “post-analog” under 2016. Åtminstone i konstvärlden. Redan förra året ställde ett New York-galleri ut måleri under rubriken “Post-analog painting“.
Men om begreppet ska få någon praktisk betydelse tror jag det är bättre att, som Snickars föreslår, börja från det motsatta hållet:

Olika slags pågående omförhandlingar kring boken (och dess materialitet) som medium bör snarare betecknas som post-analogt – och här är det givetvis också intressant att fundera på vilka medieformer som inte tar sig den här typen av uttryck, televisionen framför allt. Post-analog tv finns ju inte på kartan (även om det linjära tittandet fortfarande är omfattande).

Vad är poängen med “politisk teori”?

Samtida politisk teori är titeln på en ny antologi, utgiven på Tankekraft förlag, med Stefan Jonsson som redaktör. Där presenteras sexton internationellt berömda teoretiker i kapitel skrivna av svenska forskare.

Redaktören är tydlig i sitt urval såtillvida att det handlar om en viss tradition av kritisk teori som vill ifrågasätta själva de politiska grundbegreppen; sådant som medborgarskap, demokrati och mänskliga rättigheter. Men adjektivet “politisk” fungerar också som en outtalad avgränsning mot andra former av kritisk teori, som i stället räknas som kulturkritik eller ekonomikritik.
Här anas också en akademisk bo mellan “politisk” och “social” teori. Även detta förtjänar att ifrågasättas, liksom själva föreställningen om att “teori” är något som skapas av professionella individer inom akademin.
Vissa “politiska teoretiker” har gjort karriär på att lansera egna definitioner av “det politiska” som påstås ha närmast evig, metafysisk giltighet. Jag tror att sådan egentlighetsjargong i slutändan minskar teoriernas samhällskritiska relevans.

Allt detta och lite till tog jag upp i min recension av antologin som publicerades på DN:s kultursida. (Jag blev inkallad som gästrecensent eftersom Jonsson är ordinarie medarbetare där.)

Tyvärr fanns inte utrymme för mig att ta upp alla enskilda bidrag till boken. Jag hade gärna nämnt de kapitel där t.ex. Fredrika Spindler skriver om Gilles Deleuze eller där Mathias Wåg skriver om Antonio Negri. Just dessa kapitel överskrider delvis den allmänna inramning som sätts av begreppet “politisk teori”.
Min recension knyter förresten an till en tidigare “kritik av den politiska ontologin”.