Upprop mot Copyswede

Såg just att uppropet “Stoppa Copyswede” har fått uppemot 25000 underskrifter på fem dagar. De protesterar alltså mot att privatkopieringsersättningen, som är en avgift som den privata kartellen Copyswede tar ut med stöd i upphovsrättslagen, utvidgas till allt fler digitala lagringsmedier.

Intressant i sammanhanget är att kampanjen inte alls kommer från dem som brukar kallas nätaktivister. Inte ens från Piratpartiets kretsar. Även om uppropet fått stöd från PP-håll verkar detta inte vara någon prioriterad fråga för de aktiva som återstår i partiet. Nej, detta uppror kommer snarare från Sweclockers.
Initiativtagaren Petter Sehlin är företagare i IT-branschen och har alltså ett direkt vinstintresse som Copyswede står i vägen för. Samtidigt är uppropet mot Copyswede formulerat ur ett entydigt konsumentperspektiv:

CopySwedes avgifter gör datorer, mobiltelefoner, surfplattor, hårddiskar, spelkonsoller och många andra teknikprylar betydligt dyrare för dig som konsument. CopySwede har ensidigt tagit beslut om att påföra branschen (och därmed i slutänden dig) dessa avgifter. Detta trots att de vet att det bara är ett litet fåtal som använder sin telefon, surfplatta, eller annan hemelektronik för privatkopiering.

Jag har flera gånger skrivit om hur jag vill önskar att diskussionen om Copyswede ska komma bortom det snäva konsumentperspektivet. Och i det aktuella uppropet finns trots allt, om än sekundärt, några intressanta ansatser:

2. Privatkopieringsavgiften skall i framtiden inte skötas av en privat organisation utan av lämplig statlig myndighet där de avgiftsbelagda medborgarna garanteras full insyn i ekonomi och fördelning av insamlade avgifter.

Detta är i praktiken ett krav på att politisera privatkopieringsersättningen, så att den blir mer av ett kulturpolitiskt instrument. Vilket faktiskt var tanken från början – åtminstone om man spårar den tillbaka till kassettskatten. Saken är att varje tänkbar fördelning kommer att vara kulturpolitiskt laddad. Hittills har Copyswede och dess medlemsorganisationer försökt att slippa undan denna laddning genom att begränsa insyn i pengarnas fördelning.

3. Privatkopieringsavgiftens nivå skall granskas och löpande revideras av en oberoende aktör så att den på ett relevant och verklighetsförankrat sätt följer marknadens utveckling.

Till skillnad från andra punkten, siktar den tredje punkten på avpolitisering. Plötsligt förutsätts det att avgiftens nivå inte skulle vara en politisk fråga, utan något som en “oberoende aktör” kan sätta med utgångspunkt i “marknadens utveckling”. Det hela är mycket vagt.

Hur som helst – det är positivt att diskussionen om Copyswede verkar tillta. Förhoppningsvis kan den föras från ett flertal perspektiv.

34 kommentarer ↓

#1 Petter Sehlin on 2 October 2013 at 11:21 pm

Tack för dina synpunkter på vårt upprop!

Jag vill bara kort (timmen är sen) kommentera några detaljer i ditt välskrivna inlägg.

1. Uppropet Stoppa CopySwede är skrivet primärt från ett konsumentperspektiv, det är sant. Våra ekonomiska intressen är mycket små, vårt företag bedriver begränsad handel och den butik vi förestår är en servicebutik där få avgiftsbelagda produkter säljs. Likväl så är det bra att vi är tydliga med detta redan från början, vi har ekonomiska intressen i ärendet men det är försumbara givet övrig verksamhet i våra företag.

De primära grunderna för vårt upprop är därför det redan deklarerade konsumentperspektivet men i lika hög grad känner vi en stark oro för vilka signaler rättssamhället sänder till framförallt den yngre generationen internetanvändare. Att en privat organisation i praktiken har givits tolkningsföreträde till en lag är mycket ovanligt och, anser vi, skadar gravt förtroendet för statens förmåga att tillvarata och värna medborgarnas intressen gentemot vad många upplever som en mycket aggressiv upphovsrättsindustri.

2. Uppropets formulering enligt andra punkten i vår avsiktsförklaring är tydlig. Vi tror tyvärr att en politisering av privatkopieringsersättningen är nödvändig. Det vi ser idag är ett kollapsat system vars förtroende vi inte tror går att rädda i privat regi.

3. Vi anser inte att vår avsiktsförklarings tredje formulering motsäger punkt 2. Riksdagen har möjlighet att genom periodiska oberoende utredningar med adekvat teknisk kompetens utreda och fastställa ersättningsnivåer och privatkopieringsersättningens omfattning. Detta givetvis förutsatt att första punkten i vår avsiktsförklaring efterlevs.

Som du säkert förstår så kan vi inte tillhandahålla en fullständig lösning eller ens göra en komplett analys av hela frågan. Upphovsrätten är komplex, vi vill föra fram ett medborgarperspektiv och öka medvetenheten hos gemene man genom att arbeta utifrån ett gräsrotsperspektiv. Vi är inte politiker, men vi förlitar oss på politiker och vårt demokratiska samhälle att lyssna och ta in vårt budskap.

De rena upphovsrättsfrågorna vill vi inte bli indragna i, där har debatten strandat på detaljer alltför många gånger. Vi vill inte heller bli för djupt indragna i politiskt filosofiska resonemang kring liberalisering av äganderätt och rättigheter, det är inte vår kompetens eller vårt uppdrag från de i skrivande stund närmare 26 000 personer som skrivit under uppropet.

Tack för din tid!

Mvh,

Petter Sehlin
Uppropet Stoppa CopySwede

#2 rasmus on 2 October 2013 at 11:56 pm

Tack Petter! Jag hoppas att inlägget inte uppfattades som en förevisning om att uppropet borde ha skrivits på annat sätt. Vad jag vill är att stimulera till en ännu bredare debatt om Copyswede, där det samtidigt finns plats för flera slags kritiska perspektiv.

#3 kjell on 3 October 2013 at 6:19 am

Rasmus, gratulerar till Cliopriset.

Kommentera