Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 19) om Braudel

Näst sista postningen av läsanteckningar till Geld ohne Wert av Robert Kurz.

Kapitel 19 är ganska spretigt, men rymmer en intressant polemik mot Fernand Braudel, eftersom denna postulerar att kapitalismens kategorier som transhistoriska. Redan i “urminnes tid” fanns det marknader, menar Braudel. Även om Kurz redan har kritiserat Polanyi ganska grundligt, tar han här ställning för Polanyi mot Braudel. Men framför allt tar han ställning för Jacques Le Goff, som var kollega med Braudel i den så kallade Annales-skolan men i avgörande frågor intog en motsatt position.

Braudels åtskillnad mellan (naturlig) “marknad” och (konstlad) “kapitalism” betecknas av Kurz som en ultraliberal position. Och här citeras en riktigt korkad grej som Braudel någonstans skrev: “Den lilla butiken där jag köper mina tidningar har inget med kapitalism att göra”.

Medan Braudel tar kapitalismens grundläggande kategorier och projicerar dessa på hela historien och konstruerar en “marknadsekonomi” som sträcker sig över årtusendena som “ekonomisk” grundmodell, negerar Le Goff tvärtom existensen av en “ekonomi” före kapitalismen och därmed även ett “ekonomiskt” bestämt penningväsende. Betydelsen av denna skillnad går inte att överbetona /…/ Och det är ingen slump att delar av den akademiska marxismen i dag åberopar sig på Braudel, medan Le Goff inte tillmäts någon relevans.
I den mån som Braudel, i sin beskrivning av historiska förlopp, når fram till historie- och samhällsteoretiska eller rentav “politiska” slutsatser, kan dessa för det första kännetecknas som /…/ klassisk och bilderboksartad småborgarideologi och småborgarutopi.

De småborgerliga utopier som hånades av Marx hade sin bas bland 1800-talets småbönder, hantverkare och butiksägare. Robert Kurz menar att liknande idéer i dag växer fram särskilt bland de akademiska, prekariserade mellanskikten. Postoperaisternas idéer om “immateriellt arbete” och “självvalorisering” stoppas här i samma korg. Och då nämns inte ens Manuel De Landa, som ju plockat upp Braudels idéer i ett explicit försök att omintetgöra Marx ekonomikritik.

För den alternativa historikerposition som Robert Kurz föredrar, se de påbörjade läsanteckningarna till Jacque Le Goff samt excerpter ur dennes slutsatser.

28 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | Geld ohne Wert: Inledning till läsanteckningarna on 15 August 2013 at 1:30 pm

[…] Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 19) om Braudel […]

#2 COPYRIOT | Två slags historiker on 17 August 2013 at 5:58 pm

[…] Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 19) om Braudel […]

Kommentera