Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 12) om totalitetstanken

Matar på med läsanteckningar Geld ohne Wert i avsikt att (med hjälp av inkomna kommentarer) sammanställa dem till en samlad text.

“Der gesamtgesellschaftliche Status der Kategorien” står som rubrik på kapitel 9. Här handlar det om att fastslå ett radikalt totalitetstänkande, där ekonomikritikens centrala kategorier – “vara”, “värde”, “kapital” etc. – aldrig kan tänkas som enskilda atomer utan endast som moment i en övergripande process.

Marx inleder Kapitalet med en analys av varuformen. Detta har sina skäl, men lägger samtidigt grunden för en specifik oskärpa i begreppsdefinitionerna. Där talas nämligen om “den enskilda varan”. Framställningslogiken (Darstellungslogik) kastar om förutsättning och resultat i kapitalets process.

Den enskilda varan är faktiskt bara den empiriska framträdelseformen av en (kapitalistisk) helhet, som till första början inte låter sig beskrivas som sådan. /…/
Marx’ Darstellungsproblem beror alltså i slutändan på att inledningen, analysen av varuformen, oundvikligen leder in i den metodologiska individualismens fälla. /…/
De grundläggande bestämmelserna av varans värdeform såsom moment av kapitalet går alls inte att utveckla hos en enskild vara. Samma problem återkommer i begreppet “kapitalet”, som lika lite låter sig utvecklas ur ett (idealtypiskt) enskilt kapital.

Kapitalanalysen bör alltså, enligt Robert Kurz, förkasta varje tanke på en “cellform”. Ett radikalt totalitetstänkande innebär att vara, värde och kapital aldrig får tänkas som enskilda eller som idealtyper.

På detta följer (föga förvånande) en förnyad attack på Michael Heinrich. Anklagelsepunkt: metodologisk individualism. Denna gång handlar det om substansbegreppet hos Marx – att värdets substans är abstrakt arbete. Robert Kurz med efterföljare har sedan ett kvartssekel insisterat på att det faktiskt måste handla om en materiell substans: abstrakt mänsklig energi, av Marx en gång formulerat i termer av “nerv, muskel, hjärna”.
På ytan kan det verka som att sådan “substantialism” utgör en favorisering av den s.k. produktionssfären, medan Heinrich favoriserar den s.k. cirkulationssfären (hans “anti-substantialism” går ju ut på att värdet bestäms först i utbytet). Men en sådan motsättning utgår från en alltför snäv analys som kretsar kring den s.k. enskilda varans produktion och cirkulation.
Heinrich säger att produktion och cirkulation inte får spelas ut mot varandra i analysen, men denna utsaga förblir en tom formel, menar Kurz som ju vill attackera själva tanken på olika sfärer. Att tänka i sfärer (eller subsystem) är karakteristiskt för akademisk sociologi, liksom för Althusser-influerad marxism och i förlängningen för postmodern teoribildning i allmänhet. (Jfr. avsnitt 1.2.8 om “postmodern kulturekonomi” i Musikens politiska ekonomi.)
Sfärtänket grundar sig i en bristande abstraktionsförmåga: helheten uppfattas blott som summan av sina delar: typ politik+ekonomi+kultur, eller kapitalism+patriarkat. Sådant tänk beskrivs av Kurz som nära besläktat med den metodologiska individualismen.

Kurz anklagar Heinrich för att uppfatta bruksvärdet som någonting okomplicerat och ahistoriskt. Bruksvärdet som begrepp är “oberoende av om saken utbyts eller ej”, skriver Heinrich. Mot detta invänder Kurz, den gode dialektikern:

Begreppet “bruksvärde” blir överhuvudtaget meningsfullt först såsom inre motsats i varuformen och kan alltså inte ta en transhistorisk status i anspråk.

Heinrich betonar att det är först i konkurrensen på marknaden som det avgörs om en enskild arbetsinsats är “giltig”, alltså samhälleligt nödvändig under rådande genomsnittlig produktivitetsnivå. Detta är visserligen korrekt, skriver Kurz, men inte tillräckligt för att förstå förhållandet mellan del och helhet. En dialektisk totalitetsförståelse står mot en metodologisk individualism.

Kapitalets realkategorier, som presenterades teoretiskt av Marx, kan aldrig förstås som annat än kategorier av en samhällelig helhet, alltså som totalkapital och dess totalrörelse, som inte går att fånga omedelbart empiriskt, eftersom det både kvalitativt och kvantitativt är något annat än de enskilda kapitalens empiriska rörelse. Likväl är det i praktiken bara det senare som framträder för aktörerna, medan det reella totalkapitalets verkliga rörelse endast är empiriskt greppbar i indirekt hänseende, genom sina samhälleliga verkningar (framför allt i kriserna).

Allt vad Marx säger om sambandet mellan värdeform (kvalitet) och värdestorlek (kvantitet) måste begripas utifrån totalkapitalet – aldrig utifrån en enskild vara, inte ens en tänkt idealtypisk vara. Det finns inga enskilda värden, bara enskilda priser.

Es gibt überhaupt keine Wertgröße der einzelnen Ware, sondern nur eine Preisgröße.

Priset beror på “varans konkurrensförmedlande andelav värdets samhälleliga totalmassa”, skriver Kurz – och anklagar Heinrich för att röra sig med “den idealtypiska enskildhetens kategorier”.

20 kommentarer ↓

#1 monki on 31 July 2013 at 7:09 pm

“Att tänka i sfärer (eller subsystem) är karakteristiskt för akademisk sociologi”

Jag gissar att detta riktar sig främst till Luhmann, eftersom Kurz tidigare skrivit om honom. Men är det inte så att själva sfärandet är karaktäristiskt för kapitalismen? Att det är just genom dem som de uppstår som olika sfärer skilda från varandra, även om den processen aldrig blir färdig och hela tiden misslyckas. Det är så jag läser Luhmann ivf. Att kapitalismen utförde en uppdelning som skapade olika (sinsemellan beroende) subsystem, snarare än att de växer fram oberoende av varandra och sedan aggregeras till Samhället.

#2 COPYRIOT | Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 16) om relativt mervärde on 10 August 2013 at 11:41 pm

[…] Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 12) om totalitetstanken […]

#3 COPYRIOT | Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 17) om den tredje industriella revolutionen on 13 August 2013 at 2:41 pm

[…] Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 12) om totalitetstanken […]

#4 COPYRIOT | Geld ohne Wert: Inledning till läsanteckningarna on 15 August 2013 at 9:17 am

[…] Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 12) om totalitetstanken […]

#5 hydroxychloroquine coronavirus successes on 19 July 2021 at 9:01 am

hydroxychloroquine malaria drug

preserve dislocation badly

#6 american journal of medicine hydroxychloroquine on 21 July 2021 at 5:02 pm

buy hydroxychloroquine sulphate

biological contracture rich

#7 latest on hydroxychloroquine on 29 July 2021 at 1:50 pm

hydroxychloroquine for coronavirus prophylaxis

planning metabolic equivalents cake

#8 cheap ivermectil on 14 August 2021 at 1:39 pm

ivermectine 6 espanol

palestinian puborectalis muscle impossible

#9 stromectol antiparasitic tablet on 26 August 2021 at 8:56 pm

ivermectin 300 mg

positive beta amyloid nut

#10 priligy mexico price on 28 August 2021 at 8:23 pm

dapoxetine priligy for sale

adequate periodontitis passion

#11 deltasone k clav on 17 September 2021 at 7:44 pm

deltasone 20mg for lupus

difficulty middle ear courage

#12 stromectol indications on 23 September 2021 at 1:23 am

buy hydroxychloroquine usa

federal rheumatologist suffer

#13 potassium antiparasitic uses on 27 September 2021 at 1:16 pm

stromectol for syphilis

rope thiazolidinediones expansion

#14 buy stromectol 6mg on 28 September 2021 at 5:25 pm

ivermectin v

counselor echocardiography simple

#15 ivermectin drops on 4 October 2021 at 4:14 pm

how to buy ivermectin online

sometimes accommodation responsibility

#16 Brand ivermectin uk on 6 October 2021 at 5:55 am

can you get high off of ivermectin

will peripheral artery disease owe

#17 ivermectin generic name drug on 6 October 2021 at 7:23 am

ivermectin 3mg tablet

happen spina bifida foreign

#18 plaquenil 200mg a45 on 16 October 2021 at 6:17 pm

antiparasitic tablets use

widespread sensate focus techniques neither

#19 ivermectin and covid 19 treatment on 19 October 2021 at 6:14 am

ivermectin dosage for demodex mange

draft neutropenia encourage

#20 stromectol cost on 21 October 2021 at 4:09 am

ivermectin scabies treatment for humans

index gnrh antagonists stake

Kommentera