Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 11) om idiotformeln W–G–W

Nu ska det komma ytterligare ett antal poster med halvt redigerade läsanteckningar från Geld ohne Wert av Robert Kurz. Här från bokens åttonde kapitel.

Cirkulation är det som Marx betecknade med formeln W–G–W (pengar som medium i utbytet av varor). Robert Kurz menar att det är beklagligt att Marx alls använde begreppet “cirkulation”. Detta misstag lade grunden för en rad analytiska snedsteg, inte minst hos Adorno & Horkheimer. Strängt talat är “cirkulationen” enligt Robert Kurz ett historiskt övergångsfenomen, främst hemmahörande i den tidigmoderna epoken.

I fråga om förkapitalistiska samhällen kan denna formel inte gälla, eftersom det inte fanns någon allmän varuproduktion; för kapitalismen kan den inte heller gälla, eftersom penningformen där inte är förmedlande, utan är början och slutet av en självändamålsrörelse /…/
Såtillvida betecknar formeln alls inget reellt förlopp, utan är blott ett heuristiskt hjälpmedel i Marx teoretiska rekonstruktion av verkliga förhållanden.

Alltså: den osanna formeln W–G–W uppställs av Marx som ett led i att förklara den korrekta formeln för kapitalets logik: G–W–G’ (varan som medium i pengarnas tillväxt).

Cirkulationstanken är dessutom missledande, då den förnekar konsumtionen. Handel kan förlänga en varas väg från produktion till konsumtion, men till slut är varan likväl förbrukad.

Cirkulationsideologin drömmer om ett samhälle av “oavhängiga varuproducenter”. Marknaden ses som ett naturgiven form för utbyte av nyttigheter, för vilken pengar är blott ett hjälpmedel.
Robert Kurz menar att detta är en ideologi med ursprung i nationalekonomin, fast som i postmoderniteten har vunnit bred förankring i ett folkligt massmedvetande. Han pekar på de outsourcade och skensjälvständiga, de självexploaterande och prekariserade småtjänsteleverantörerna, liksom på de pseudoalternativa småföretagarna – i den mån som dessa bejakar sin egen situation, uppfattar de samhället som en ansamling av fritt svävande bolag “som förmedlar sig i enlighet med idiotformeln W–G–W”.

63 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | Geld ohne Wert: Inledning till läsanteckningarna on 5 August 2013 at 1:44 pm

[…] Kanske liknande Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 11) om idiotformeln W–G–W […]

#2 Anders Ramsay on 6 August 2013 at 12:28 pm

Det sista stycket om cirkulationens illusioner är bara att instämma i. Men när Kurz invänder att cirkulationen (eller rättare sagt: den enkla cirkulationen, som det heter hos Marx) är ett historiskt stadium, och inte som hos Marx, en abstraktion, ett stadium i framställningen, ligger han då inte nära föreställningen om “den enkla varuproduktionen”? Och även talet om att “förneka konsumtionen” verkar vara ett metodologiskt missförstånd. Den förnekas inte, men den behandlas bara inte på denna nivån.

#3 Ok boomer. on 18 December 2019 at 7:41 pm

Att kalla w-g-w idiotiskt måste sannerligen vara produkten av en dålig dag.

Som Ramsay påpekar är det hela en komponent av den fortlöpande framställningen genom boken. Konceptet existerar för att visa på den möjliga formväxlingen mellan w-w i allmän ekvivalent. Vi kan tacka för att det hela är så pass pedagogiskt framställt som det är.

Det är ingen som tror att samhället är konstituerat som någon Randiansk feberdröm.

K1, 130. ”Dess drivande motiv och avgörande syfte är alltså själva bytesvärdet”.

Kommentera