Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 5), om idealism och materialism

Nyss konstaterades att i de förmoderna samhällena fungerade religionen som “produktionssätt” – vilket bryter mot den gängse marxism, där religionen reduceras till en ideologisk överbyggnad. Robert Kurz menar att det rentav är tveksamt om man alls kan tala om “produktionsförhållanden” i fråga om förmoderna samhällen.

Av detta följer att Engels idé om en Urkommunismus måste förkastas. Möjligen har det funnits tidigare fetischordningar som haft en mer jämlik karaktär, utifrån betraktat, men dessa gör knappast skäl för beteckningen kommunism. Om kommunismen är framtiden, så kommer den inte att vara något “produktionssätt”.

Robert Kurz ställer sig skeptisk till en, i snäv mening, materialistisk historiesyn. Hur det rent faktiskt går till att t.ex. producera mat är förvisso viktigt, men detta säger i sig ganska lite om ett samhälles karaktär. Tvärtom finns det en poäng i att lyfta fram den “idealistiska” aspekten, inte minst i förståelsen av kapitalismen såsom fetischförhållande.

Ett samhälles specifika karaktär kan bara förklaras av formerna för människornas relationer till naturen och till varandra. Dessa former som sådana är dock aldrig “materiella”, utan det handlar om “andliga koncept” som uppstått omedvetet ur en oreflekterad praktik. Formerna har sedan konstituerat ett regelsystem, i vilket givetvis även den materiella produktionen är inbunden, men även sexualiteten, liksom kroppsförståelsen överlag. /…/
Endast det medvetna övervinnandet av fetischistiska realkoncept överlag kommer att göra den falska dualiteten [mellan “materialism” och “idealism”] meningslös.

Värdekritikerna kring Robert Kurz sade farväl till “materialismen” redan omkring år 1990. Det betyder inte att de övergick till någon “idealism”. Ingen som är bekant med Robert Kurz skriftställning skulle använda den etiketten. Hans brödskrivande i tidningar som Neues Deutschland gjordes i egenskap av näringslivsjournalist, parallellt med en obetald verksamhet som teoretiker utanför akademin – en position som faktiskt påminner om Karl Marx.

13 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | Geld ohne Wert – läsanteckningar (inledning) on 19 April 2013 at 9:21 am

[…] Geld ohne Wert: läsanteckningar (del 5), om idealism och materialism […]

Kommentera