Krisen, del 146: Ett paradexempel på kristeoretisk positivism

Vi har redan kommenterat debatten på Aftonbladets kultursida om sambandet mellan ekonomisk kris och högerradikal mobilisering, mellan Åsa Linderborg, Håkan Blomqvist och Petter Larsson. Den sistnämnde kritiserades här för sin positivistiska förståelse av krisbegreppet. Vi bör nog förtydliga vad detta innebär. Saken underlättas av att Petter Larsson har skrivit en slutreplik, som inleds med följande ord:

Det finns inget generellt samband mellan ekonomiska kriser och framgångar för högerradikala och högerextrema partier. Kriser kan gynna eller missgynna dem, det kan slå åt vilket håll som helst. Det är bara att lägga krisdata och valresultat bredvid varandra för att nå den slutsatsen.

Smaka på ordet: krisdata. Där har vi positivismen i ett nötskal.

“Krisdata” torde väl syfta på nationalräkenskaperna, alltså den officiella statistiken över sådant som BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet. Det är bara att titta på krisdatan och dra en slutsats: antingen är det ekonomisk kris, eller så är det inte ekonomisk kris. Så enkel ter sig verkligheten för en positivist som Petter Larsson.

Låt mig kasta fram en försvårande tanke: Tänk om “den ekonomiska krisen” inte bara drabbar det mätbara objekt som vi kallar “ekonomin”, utan även drabbar själva mätredskapen. Om alltså den ekonomiska krisen innebär att den ekonomiska statistiken blir allt mer godtycklig.
För att tillspetsa ytterligare: en av krisens effekter är att det inte längre är självklart vad “krisen” är, var den börjar och slutar, eller hur den ska mätas. Är vi inte där nu? När börsen skjuter i höjden tack vare ett utdraget undantagstillstånd där centralbankerna har gjort pengarna gratis. Där det ständigt talas om återhämtning samtidigt som arbetslösheten parkerar på allt högre nivåer. Där vi inte ens kan säga om vi har inflation eller deflation, eftersom svaret beror på vilka mätredskap (deflatorer) vi väljer att använda.

Håkan Blomqvist föreslog ett krisbegrepp med fler dimensioner, eller kanske med flera olika hastigheter. En finansiell krasch kan slå till snabbt, men också lösas snabbt – må vara att “lösningen” bara betyder att krisen ändrar karaktär. Välfärdsstatens kris är mycket mer trögrörlig. Länder som Sverige har “under decennier befunnit sig i kronisk välfärdskris”, skriver Håkan Blomqvist. Men en sådan nyansering av krisbegreppet accepterar inte Petter Larsson:

kronisk kris? En sådan blåsfiskbreddning gör ju krisbegreppet snudd på meningslöst. För om man dessutom räknar den europeiska katastrofen 1914-1945 som en krisepok, skulle det betyda att vi haft kris i kanske 70 av de senaste 100 åren.
Vilket skulle förvandla krisen till normaltillstånd.

Och? Här anas vi en ytterligare aspekt av det positivistiska krisbegreppet. Det är binärt. Petter Larsson menar att det vid en given tidpunkt antingen är ekonomisk kris, eller inte.
Alternativet är att begripa krisen som en process. Då blir det fullt möjligt att tala om en krisprocess som pågått sedan t.ex. 1970-talet, utan att för den bortse från den konjunkturernas cykliska rörelser.

“Den ekonomiska krisen” rymmer alltså ett flertal dimensioner: både återkommande finanskriser och en smygande välfärdskris, liksom en kris för själva det ekonomiska vetandet. För att begripa hur detta hänger samman krävs teorier och begrepp. Det räcker inte med “krisdata”.

Krisen, del 145: Ska mänsklig arbetskraft bli lika onödig som hästarna en gång blev? (Brynjolfsson & McAfee)

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee heter två amerikanska nationalekonomer av det alldeles konventionella slaget (de är alltså trogna de neoklassiska dogmerna utan att ens reflektera över saken). På senare år har de blivit synnerligen uppmärksammade för sina idéer om hur den digitala teknikens utveckling hänger samman med ökad arbetslöshet och växande klyftor.
Hos ekonomparet finns alltså en liten öppning mot ett slags teknikkritik, samtidigt som deras budskap alltid utmynnar i en hejdlös teknikoptimism och i hyllningar till de fria marknadskrafterna. En kombination som uppenbarligen är jätteatraktiv för svenska ledarskribenter och digitalpolitiker, vilka samfällt hyllade Andrew McAfee efter att denne nyligen besökte Almedalen.

Så vad är grejen? Jag läste just deras bok Race against the machine (2011), vars budskap sedan har upprepats i den mer ordrika boken The second machine age. Och visst lägger de fram en ganska tydlig kristeori, även om det är tveksamt om de håller fast vid den i slutet, då de börjar rada upp sina råd till politiker.

Från början tänkte Brynjolfsson & McAfee skriva en glättig bok med titeln “The digital frontier”, utifrån den amerikansk-koloniala metaforen om ett “nytt territorium” som bara väntar på att erövras. De började gå igenom forskningen om digitaliseringens effekter på USA:s ekonomi, men kunde då inte bortse från vissa fakta. Det handlade om minskad efterfrågan på arbetskraft, om växande klyftor mellan fattiga och rika, liksom mellan de mest och de minst lönsamma företagen.

De pekar på tre typer av klyftor som den digitala teknikutvecklingen tenderar att vidga:
1. Klyftan växer mellan högutbildade och lågutbildade anställda (som ökar till följd av “skill-biased technical change“, samtidigt som arbetsmarknaden polariseras, eftersom den pågående strukturomvandlingen i synnerhet eliminerar de yrken som befinner sig “i mitten”, alltså själva kärnan för det som brukar kallas “medelklassen”).
2. Klyftan växer mellan “superstjärnorna” och alla andra. Fenomenet är välkänt från kulturindustrin och kan sättas i samband med tekniker för massreproduktion. Vad som nu sker är att samma topplistedynamik breder ut sig i allt fler branscher, till följd av digitaliseringen, enligt Brynjolfsson och McAfee. Eliten kan definieras som de 1 % av befolkningen som har högst inkomster, eller 0,1 % eller 0,01 % – oavsett vilket, så drar deras inkomster iväg från den stora massans. (Detta förklaras här med hänvisning till “The economics of superstars“.)
3. Klyftan växer dessutom mellan kapital och arbete – även den sänkta löneandelen kan alltså förklaras av den digitala teknikutvecklingen, enligt de bägge ekonomerna.

I centrum står dock frågan om s.k. teknologisk arbetslöshet“, som länge har betraktats som en icke-fråga inom nationalekonomin.

På 2000-talet försvinner fler jobb i USA än vad som skapas – samtidigt som befolkningen växer. Och det handlar inte om följderna av en finanskris, utan om en mer djupgående och utdragen strukturomvandling, skriver Brynjolfsson & McAfee. Recessionen som officiellt varade från maj 2007 till oktober 2009 innebar en ytterligare ökning av arbetslösheten, i en synnerligen drastisk omfattning. Det slående är att arbetstillfällena inte har återkommit, trots att den ekonomiska aktiviteten har återhämtat sig (om man ser till konventionell statistik).

Hur ska arbetslösheten i USA förklaras? Nationalekonomerna har enligt Brynjolfsson & McAfee delat sig i tre läger, utifrån tre förklaringar.
1. Konjunkturcykeln. Inflytelserika ekonomer som Paul Krugman menar att arbetslösheten helt enkelt beror på bristande tillväxt (som i sin tur beror på bristande efterfrågan, vilket kan lösas med stimulanspolitik – om vi ska tro Krugman).
2. Ekonomisk stagnation syftar på någonting mer utdraget, som inte kan reduceras till en cyklisk rörelse. Tyler Cowen rönte uppmärksamhet för sin bok The great stagnation (2011) som drev tesen om att västvärlden nått en “teknologisk platå” där “den lågt hängande frukten” är slut. Han lyfter fram de sjunkande medianinkomsterna och anser på fullt allvar att produktivitetens utveckling har stagnerat och att endast en kraftigt accelererad innovation kan ta USA ur krisen. (Eftersom nationalekonomerna är just nationalekonomer tenderar deras resonemang alltid att röra sig från den universella till den nationella nivån när det är dags att leverera lösningar.)
3. Arbetssamhällets slut är en tes som här förknippas med Jeremy Rifkin.

Givetvis anser Brynjolfsson & McAfee att de står för ett synsätt som överskrider de tre nämnda. Visserligen ignorerar de att föra en närmare diskussion om arbetssamhällets eventuella slut. Men de är tydliga med att USA:s recession och arbetslöshet inte kan reduceras till ett uttryck för konjunkturcykeln, utan handlar om en djupare strukturtrend. Men till skillnad från Tyler Cowen menar de att den tekniska utvecklingen inte stagnerar utan tvärtom accelererar. (Och på dessa punkter är jag böjd att hålla med.)

Svårare har jag för det positivistiska talet om olika “faktorer”, som inte sätts i samband med varandra och inte heller definieras. Som när författarna skriver:

technology is not the only factor that affects incomes. Political factors, globalization, changes in asset prices, and /…/ corporate governance also plays a role.

Nåväl. Det intressanta med Race against the machine är ju att författarna försöker sätta den tekniska utvecklingen i centrum för en kristeori. Att det är en alltför hög produktivitet som får kapitalismen att fungera dåligt är ju något som hävdas av en del marxister (som utgår från profitkvotens fallande tendens), men nästan aldrig av ortodoxa nationalekonomer. Tanken att den tredje industriella revolutionen till sina effekter är någonting annat än de två föregående – vilket ju hävdas av värdekritikerna – antyds ibland av Brynjolfsson och McAfee. Jag misstänker att denna antydan (och dess vaghet) har stor betydelse för de bägge ekonomernas popularitet.

Ett par gånger gånger återkommer en hänvisning till hur det gick för hästarna i 1900-talets början, i den andra industriella revolutionen då explosionsmotorn bredde ut sig. Hästarna blev kort sagt överflödiga i varuproduktionen. Frågan som ställs är om detsamma kommer att ske med människorna under 2000-talet, i den tredje industriella revolutionen. Resonemanget hänvisas ena gången till Gregory Clark (2007), andra gången till följande citat av Wassily Leontief (1983):

the role of humans as the most important factor of production is bound to diminish in the same way that the role of horses in agricultural production was first diminished and then eliminated by the introduction of tractors.

Och ändå skiter Brynjolfsson & McAfee i att diskutera tesen om arbetssamhällets slut! De är så pass ortodoxa, att allt de kan tänka på är följande fråga: hur ska vi trots allt skapa nya jobb?

Bland policyförslagen (som riktar sig exklusivt till beslutsfattare i USA) finns mest skåpmat: “flexibel” arbetsmarknad, gör det lättare att avskeda, utbilda alla skolbarn i “entreprenörskap”, satsa på en selektiv invandring av högutbildade “entreprenörer”, stöd basforskning, bygg upp infrastrukturen. Vidare förordas en liberaliserad lagstiftningen om patent och upphovsrätt, stopp för subventioner av bostadslån (eftersom bostadsägande bromsar arbetskraftens flexibilitet), samt stoppat stöd till finanssektorn (eftersom den attraherar alltför mycket värdefullt “humankapital”)… Samtidigt framställs det som en självklarhet att Google, Facebook, Apple och Amazon bör betraktas som förebilder för ekonomin i sin helhet.

Det intressanta i detta är väl möjligen att Brynjolfsson & McAfee inte bara vill göra det billigare att anställa, utan även göra det dyrare att investera i maskiner. Detta ska ske genom en skatteväxling, där skatten på arbete sänks medan skatterna på energi och utsläpp höjs. Detta är för övrigt enda gången som de närmar sig miljökrisen, fast deras syfte är ett annat än att rädda miljön – de vill bromsa den tekniska utvecklingen. Ja, faktiskt.

Problemet är, enligt dessa nationalekonomer, att den digitala teknikutvecklingen är exponentiell och sålunda accelererar, medan däremot den organisatoriska förändringen inte håller samma takt. Lösningen blir alltså att bromsa teknikutvecklingen för att i stället främja utveckling av nya sätt att organisera företag, alltså det som brukar kallas “nya affärsmodeller”. Det förblir dock oklart om de verkligen tror att samhällets organisatoriska förändring kan bli exponentiell. En annan fråga som inte berörs är huruvida detta krav på exponentiell samhällsförändring, när det tillämpas i större skala, går att förena med ett demokratiskt samhällssystem.

Krisen, del 144: Finns det inget samband mellan ekonomisk kris och fascism?

Påståendet att “högerextremism och ekonomisk kris hänger intimt samman” har diskuterats lite på Aftonbladets kultursida. Ordväxlingen är ett ganska bra exempel på två olika sätt att begripa krisen.

Först skrev Åsa Linderborg:

All forskning visar att högerextremism och ekonomisk kris hänger intimt samman. SD:s europeiska broderpartier föddes med oljekrisen 1973 och har vuxit lavinartat sen krisen satte in 2008. Massarbetslöshet och försämrade livsbetingelser skapar en rädsla hos de allra flesta att också själv snart falla fritt. Frustrationen, eller rakt av hatet, riktar sig mot invandrarna, antingen de ”lever på bidrag” eller kan tänka sig att jobba för fyrtio spänn i timmen.

En fullt giltig observation, vill jag hävda. Även om sambandet befinner sig på en ganska hög nivå av historisk abstraktion. Därför väcker det följdfrågor. Åsa Linderborg fortsätter:

Men Sverige har ju klarat sig förhållandevis bra genom de senaste årens kris, och ändå växer stödet för SD. Hur hänger det ihop?

Av någon anledning retade hennes resonemang upp kollegan Petter Larsson. Han skriver i sitt svar att Åsa Linderborg dammar av “vänsterns klassiska fascismtes, grundad i erfarenheterna från 30-talet”. Vilken tes som åsyftas är oklart. Om vi snackar om 1930-talets partikommunister (från Stalin till Trotskij), så företrädde de fascismteorier med följande kärna: det är den kapitalistklassen som står bakom fascismen. Vilket var och är en felaktig teori. Men det var inte den teori som Åsa Linderborg framförde.

Att hävda ett samband mellan fascism och kris är en sak.
Att hävda att en viss klass står bakom fascismen är en helt annan sak.
Påståendena går förvisso att kombinera. Många partikommunister har hävdat att kapitalisterna just i kristider tenderar att bli fascister, för att skydda sin position gentemot en arbetarklass som tenderar att bli extra revolutionär i kristider. Det är en usel teori. Men att den är felaktig betyder inte att det saknas samband mellan kris och fascism.

Petter Larsson anför sedan – i sant positivistisk anda – en drös med fakta, tänkta att vederlägga sambandet mellan fascism och ekonomisk kris. Han skriver:

I de värst drabbade krisländerna, Spanien, Portugal, Irland, finns till exempel inga framgångsrika högerradikala partier. Greklands Gyllene Gryning är undantaget, inte regeln.
Omvänt har de lyckats bra i hyggligt välmående länder som Schweiz, Danmark och Norge.
Ibland kan de rent av missgynnas av krisen. Dansk Folkeparti backade för första gången 2011 antagligen för att den ekonomiska politiken dominerade valrörelsen och trängde undan invandringen. Och under hela finanskrisen backade Fremskrittspartiet i val på val.
Tittar man lite i backspegeln kan man också konstatera att högerradikalerna i Europa fördubblade sina väljarandelar under 90-talet långt före finanskrisen.
Med andra ord: de kan gå bra eller dåligt, i både kristid och i uppsving.

Problemen med detta resonemang är två. För det första blandar Petter Larsson ihop lågkonjunktur med kris – han väljer att bortse från tanken på en mer långsiktig krisdynamik, där olika former av krismedvetande etablerar sig gradvis över årtionden. För det andra utgår han från att det samband, som han vill motbevisa, måste finnas på en nationell nivå.

Det stämmer att en rad länder som drabbats särdeles hårt av den ekonomiska krisen inte har utvecklat högerradikala partier (som om detta bara handlade om enstaka partier). Dessbättre finns det alltså inget automatiskt samband som slår in i varje enskilt krisland.
Samtidigt har högerradikala partier haft framgång även i länder som hör till krisens kortsiktiga vinnare. Detta motbevisar inte tesen om ett samband mellan kris och fascism. Tvärtom. Det är ju ett exempel på sambandet!

En nyckel finns i rädslan att falla, som nämns av Åsa Linderborg och som vi tidigare diskuterat här i krisserien. Det finns ingenting paradoxalt i att fascismen i kristid får en särskild grogrund i de någorlunda välbeställda grupper som börjar känna hur löst de trots allt hänger.

Sambandet handlar inte så mycket om fattigdom, utan om rädslan för att förlora sina privilegier. Därför förefaller det som att fascistiska idéer har en särskild grogrund bland krisens kortsiktiga vinnare. Och det har ingenting att göra med den idén om att fascismen skulle vara en medveten skapelse av sluga kapitalister.

Uppdatering:
Håkan Blomqvist gör en liknande invändning mot Petter Larsson i sitt svar:

För Larsson är ”krisen” själva det akuta finansraset. Men de europeiska samhällena, inklusive flera av de ”välmående”, har under decennier befunnit sig i kronisk välfärdskris med växande sociala klyftor, urgröpta trygghetssystem och marginalisering av stora grupper. Ta Sverige; i nationalräkenskaperna och Moderaternas självbild ett ”hyggligt välmående land”. Men sett underifrån en vittrande välfärdsstat med kroniskt hög arbetslöshet och social otrygghet.

1990-talet var ju just det årtionde då så mycket av välfärdsstatens anordningar brast. Det skedde för svensk del i kölvattnet av räntekrischocken, EU-inträdet och Bildtsegern. Samtidigt som den efterfrågade arbetskraftsinvandringen från 1980-talet hade avlösts av flyktinginvandring ökade trycket från den ekonomiska globaliseringen. Växande arbetslöshet, social nedrustning och ökande klyftor utgjorde grogrund för många drabbades oro. En oro som främlingsfientliga krafter utnyttjade för sitt budskap att det är ”utlänningarnas fel”.
/…/
Det är i krisen för välfärdsstaten i Europa, inklusive för dess forna repressiva ”kommunistiska” variant i öst, som öppet rasistiska och extremnationalistiska, inklusive rent fascistiska rörelser, åter fått luft under vingarna. /…/
Där den etablerade politiken inte erbjuder någon lösning på socialt sönderfall och oro söker andra krafter med budskapet tro, hopp och ordning ta initiativet. Huruvida de lyckas har samband med motkrafternas läge och varierande politiska och kulturella förutsättningar, traditioner och aktörer. I krisernas Spanien och Portugal utgör den öppna fascismens illdåd en för många ännu avskräckande erfarenhet. De invandrarfientliga norska och danska framstegspartierna har inte fascistiskt ursprung utan skattegnäll, provinsialism och småfolksnationalism. Medan fascister som grekiska Gyllene gryning eller ukrainska Högra sektorn utgör politiska stridsgrupper uppladdade av folkhat, agerar schweiziska folkpartiet SVP mer som ett medelklassens svartsjuka gated community gentemot den stora stygga världen.
Det gemensamma bakom skillnaderna är dock just krisen för det välfärdsstatsprojekt med minskande klyftor, full sysselsättning och social trygghet som en gång utgjorde efterkrigstidens framtidslöfte.

Kulturborgarrådet lovar bättring för Kulturtavlorna

Efter att jag uppmärksammat i Expressen hur Stockholms kulturtavlor missbrukas till bensinreklam, svarar nu kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP). Dessbättre håller hon med om att det blivit fel. Hon skriver:

Rasmus Fleischers observation visar att urvalskriterierna och tolkningen av dessa behöver stramas upp så att kulturtavlorna blir just den marknadsföringsplats som det fria kulturlivet behöver.

Vad detta betyder i praktiken återstår att se. Nu drivs alltså kulturtavlorna av Sarrasso AB, som vunnit en upphandling med väldigt vaga kriterier. Om det går att vässa kriterierna innan kontraktet löper ut vet jag inte. Men hur tydliga kriterier som än formuleras på ett papper, kommer det i praktiken att finnas fall där det är orimligt att överlåta det kulturpolitiska beslutet åt ett reklamskyltsföretag.

Bensinreklam på kulturtavlor

I dagens Expressen skriver jag om haveriet på Kulturtavlorna, alltså det tusental reklamskyltar som Stockholms stad tillhandahåller åt kulturinstitutionerna. Nu har plötsligt ett bensinbolag givits tillträde till denna attraktiva reklamplats. Allt de behövde göra var att sätta upp några små tavlor med konstnärlig utsmyckning på sina bensinstationer – alltså ett kulturinslag fullt jämförbart med hissmusiken på ett hotell.

Att det kunde gå så snett beror på att Stockholms stad har lagt ut Kulturtavlorna på entreprenad. Inte bara de praktiska delarna, utan även det kulturpolitiska beslutet om vem som ska få annonsera har överlåtits till ett reklamskyltsföretag. Jag tror att det finns vissa kulturpolitiska lärdomar att dra av detta och jag hoppas att ansvariga politiker vill förklara hur de egentligen tänkte i upphandlingen.

Krisen, del 143: Fronesis!

Nya numret av Fronesis har tema KRIS. Redaktionen uttrycker en strävan att gå bortom de avskilda diskussionerna om den ekologiska krisen (klimat och naturresurser), ekonomins kris (skuld och arbetslöshet) och demokratins kris (postpolitik och övervakning). Strävan är i stället att förstå dessa kriser som sammanlänkade uttryck för en övergripande systemkris. Med andra ord tycks det vara rekommenderad läsning för alla som har följt krisserien här på Copyriot.

“Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott”. Så lyder rubriken för mitt bidrag till detta krisnummer av Fronesis. Det handlar om alltså den förståelse av produktivkrafternas utveckling som lades fram av Robert Kurz i en banbrytande artikel från 1986, för att sedan utvecklas av en rad närstående teoretiker, främst i det tyska språkområdet. Jag diskuterar åter den utmaning som ligger i att tänka kapitalets sammanbrott utan att fastna i den traditionella marxismens hjulspår.

Artikeln kan läsas som en fortsättning på de två tidigare tidskriftsartiklar där jag försökt att presentera olika aspekter av den Wertkritik som förknippas med namn som Robert Kurz. Dessa artiklar finns återpublicerade i Tapirskrift. Jag tänker lägga upp allesammans på nätet inom kort. Men först vore det spännande om fler ville diskutera innehållet i nya Fronesis. Se till att skaffa den!

Exakt vad är det som Netclean ska blockera i Turkiet?

För tio dagar sedan bloggade jag om hur göteborgsföretaget Netclean tjänar storkovan på att inskränka yttrandefriheten i Turkiet. De har skrivit ett jättekontrakt med Turkiets regering, som vill få möjlighet att blockera “otillåtet” innehåll i sociala medier.

Netclean har utvecklat ett filterverktyg med syfte på att blockera barnpornografi. Men detta verktyg är givetvis möjligt att konfigurera även på andra sätt. Turkiska regimen gör allt tydligare att man är beredd att satsa stort på att utveckla metoder för politisk censur av nätet. Allt pekar på att betalningen av 40 miljoner euro till Netclean är ett led i dessa censurplaner.
Men från Netclean är det tyst. Mitt förra inlägg fick ganska bra spridning. Det ställdes direkta frågor till Netclean på Twitter. Fortfarande inget svar. Taktiken är att låtsas som att det regnar. Men det ger bara ytterligare indicier på att Netclean vet att de sysslar med att sälja censurverktyg till en brutal regim.

Netclean har gjort en jätteaffär med en stormakt. Pengarna de får verkar i ett slag flerfaldiga företagets omsättning. Allt de gått ut med är ett fåtal rader om att deras system har utvecklats för att blockera barnpornografi. Jo, så var det ursprungliga syftet. Men vi vill veta vad det aktuella systemet kan användas till. Vad är det som Netclean säljer till Turkiet?

Turkiets president har gjort en rad uttalanden om att han vill kunna avlägsna enskilda postningar på Twitter. Det må vara möjligt i teorin, men är ingen enkel sak. Nu ställer sig frågan: är detta vad Netclean har lovat Turkiet att göra?

En hacker som föredrar att vara anonym skrev följande rader för publicering på Copyriot:

Såvitt jag förstår bygger Netcleans filter på att identifiera förbjudet innehåll, som sedan kan stoppas vid “gränsen” till nätverket. Deras stora försäljningsargument är att de kan förhindra att barnpornografi ens kommer in i nätverket – inte bara att de kan identifiera att så sker och peka ut den skyldige.
De gör det här genom att identifiera “signaturer” av innehållet, med all sannolikhet någon form av hash-summa eller något slags beskrivning av själva bilden. Alla bilder som passerar filtreringsutrustningen jämförs med databasen av “signaturer”, och de bilder som identifieras som förbjudna levereras helt enkelt inte vidare.För att stoppa barnpornografi i betydelsen att själv inte kunna lastas för att ens nätverk transporterat innehållet är det en otroligt effektiv och tilltalande metod. Själva bilderna behöver inte sparas någonstans och identifieringen blir betydligt mycket säkrare än via webbadresser eller bildnamn. Mycket tilltalande för företag och myndigheter som utan vidare censur och övervakning effektivt kan kontrollera sitt nätverksinnehåll med hög tillförlitlighet. Oavsett om bilden laddas ner via det vanliga nätet, delas med peer-to-peer-teknologi eller anländer bifogad till ett mail kommer den upptäckas och stoppas.Om det som påståtts i turkisk media stämmer – att regeringen vill ha den här teknologin för att kunna förhindra spridningen av viss information via Twitter – är det kanske ett av de mest effektiva censurverktygen vi någonsin sett. Alla typer av bilder kan inkluderas i systemet, om Netclean nu gör det möjligt för sina “storkunder” att själva lägga till “signaturer”. Och det betyder att en given bild helt kan stoppas, även om den laddas ner och delas vidare eller sprids via olika bloggar och bilduppladdningstjänster. Det är censur helt oberoende av hur bilden levereras – ett stort steg upp från den rätt grovhuggna censur som erbjuds av Kinas “Great Firewall” eller Irans snabbrörliga punktcensur av webbadresser och IP-block.

Lite spekulativt borde det här kunna utsträckas till total, selektiv Twittercensur.

Eftersom Twitter både på webben och via API:er till olika appar levererar varje tweet som en individuell klump av JSON (JavaScript Object Notation, ett sätt att beskriva dataobjekt) kan tweets också tilldelas en “signatur” och stoppas. Detta utan att det märks för användarna – Twitters sätt att ta emot och visa nya tweets torde inte märka av ett eller flera saknade objekt i strömmen från servern.
 
Naturligtvis förutsätter det här att Netclean kan göra en så kallad “Man In The Middle”-attack på anslutningar till Twitter.

Av bland annat anti-censurskäl har Twitter infört strikt användning av SSL (HSTS) i alla sina tjänster, det vill säga krav på att anslutningen mellan användarens dator och Twitters servrar krypteras. Netcleans utrustning måste bryta den länken och agera mellanhand, annars kan den inte analysera trafiken som passerar. Det här kan tänkas vara enkelt för ett land som Turkiet tack vare att de har regeringskontrollerade utgivare av SSL-certifikat, men kompliceras av att moderna webbläsare som Chrome och Firefox innehåller listor över vilka certifikat till exempel Twitter använder, så kallad Certificate Pinning. Hur detta kommer lösas blir spännande att se.

Göteborgsföretag tjänar storkovan på att inskränka yttrandefriheten i Turkiet

Turkiet har länge tillämpat olika former av internetcensur, men senaste året har premiärminister Tayyip Erdoğan givit order om hårdare tag, framför allt mot Twitter. “Sociala medier har blivit till ett hot mot stater”, förklarade nyligen Turkiets överbefälhavare Necdet Özel.

I februari stiftades en ny lag som ger myndigheterna rätt att omedelbart blockera webbsajter, utan att behöva gå via domstol. Skäl till blockering kan vara att sajterna kritiserar landsfadern Atatürk, förolämpar myndigheter eller stödjer sådant som den turkiska staten har klassat som terrorism.

Nyligen rapporterades att Turkiets inrikesministerium köper in ett nytt system för att filtrera bort oönskat innehåll från Twitter. Enligt uppgift ska “illegala postningar” försvinna automatiskt inom fem sekunder. Mjukvaran för detta levereras av ett svenskt företag: Netclean i Göteborg, som kassar in hela 40 miljoner euro, alltså 360 miljoner kronor.

Christian Berg och gänget skrattar hela vägen till banken. Att exportera censurverktyg till polisstater verkar bli en strålande affär för Netclean – ett företag som startades med pengar från drottning Silvias stiftelse. Men det finns förvisso många detaljer som återstår att klarlägga kring exakt vad som Netclean säljer till Turkiet.

Nästa gång som det spills blod på gatorna under protester i Turkiet ska vi inte glömma vilka svenska intressen som profiterar på regimens repression. Huvudkontoret finns på på Första långgatan.

Uppdatering: Ett uttalande från Netclean fastslår att syftet med leveransen till Turkiet är att blockera dokumenterade övergrepp på barn. Men det är inte mjukvarans påstådda syfte som räknas, utan hur den kan användas. Ingenstans i uttalandet förnekar Netclean vetskapen om att deras produkt även kommer att användas till politisk censur.

Hur massiv övervakning möjliggör mjuk censur: exemplet Facebook

Följande inlägg är skrivet av Kristoffer (krl) och postades först på ett annat forum, men förtjänar en större läsekrets och ett kommentarsfält.

# # #

Vill skriva lite om en grej som jag tror piratbyrån var tidiga att prata om i termer av övervakning och kontroll. Nämligen ett bra sätt att tänka kring dessa ämnen.

När man tänker på t.ex Facebook och vad de gör med den massiva databas av allas privata kommunikationer och kontaktnät, så är det viktiga aldrig vad de har rätt att göra, eller ens vad de gör. Det viktiga är vad de kan göra.

Ett exempel är din så kallade FB-wall, där dyker det upp händelser från vänner och vänners vänner. Hur urvalet sker är höljt i dunkel. Alla som använder facebook utvecklar egna teorier och modeller, och man kan ha en känsla för ungefär hur det funkar, men man kan aldrig veta. Algoritmerna för urval ändras även ständigt.

Här är ett exempel på vad Facebook kan göra med detta.

När Facebook, eller någon med inflytande över Facebook, vill censurera en länk, en nyhetsstory eller vad som helst, så har de en väldigt stor spännvidd på möjlig censur och repression. Här är lite exempel:

1.
En sorts modulering som redan är inbyggd i själva like-systemet är att de artiklar/länkar som får mest likes är de som sprids.

Detta leder (antagligen) till att feelgood/positiva nyheter får större spridning än saker som är viktiga men oroande.

Om man tänker sig en uppsättning tidningsartiklar, som får sorteras utefter hur många likes de får, vs. samma uppsättning sorterat t.ex efter “detta tycker jag är viktigt” så får man helt klart två helt olika urval.

2.
En aktiv men mjuk censur är helt enkelt att vissa nyhetskällor helt enkelt inte sprids till andras väggar, eller sprids mycket mindre.

3.
Möjligheten att analysera dina sociala nätverk, och använda dina vänners vänner emot dig.

En artikel som Facebook vill undertrycka som du delar på din wall, kan helt enkelt visas endast för de i ditt nätverk som Facebook antar kommer att kommentarskriga emot den. Helt plötsligt har du vänners-vänner som samstämmigt fördömer det du postat, och det blir inflammerad skitkastning av alltihop.

4.
Den hårdaste, men också i mångt om mycket inte mest läskiga formen av censur är helt enkelt att de inte låter dig posta länken. Detta har hänt med The Pirate Bay-länkar t.ex.

Det viktiga är inte här vad facebook får göra (de får antagligen lagligt göra allt detta), eller vad de gör (mycket av detta görs dock redan helt klart), utan just vad de kan göra. Och den politiska kritiken måste utgå från att begränsa vad de kan göra, inte att ändra lagar eller privacy-inställningar.

Detta kommer antagligen att göra massövervakningssystem som facebook omöjliga, och det är något vi borde sträva mot.

Turingtesterna och varusamhället

Det blev lite uppståndelse i dagspressen om att en dator “klarat Turingtestet“. Genast följd av en andra uppståndelsebölja där de något mer insatta journalisterna förklarade att detta inte stämmer. Ett välbekant, välkoordinerat mönster som liknar en uppgörelse mellan dagspress och fackpress om att dela lika på den totala klickmängden.

Nyheten grundade sig i detta: en mjukvara för textkonversation fick chatta i fem minuter med ett antal brittiska domare. En betydande minoritet – var tredje domare – övertygades om att mjukvaran var en 13-årig pojke från Ukraina. Det fanns alltså på förhand en tydlig rollfördelning som inbegrep ett betydande avstånd i fråga om språk, kultur och ålder. Bevisningen är inte så värst stabil. Men… vad var det som skulle bevisas?

Som brukligt i dagens medielogik, dröjer det inte mer än ett par dygn innan vi serverats en tredje våg av lite mer resonerande kommentarer. Denna morgon fanns de P1:s Kulturnytt och SvD:s understreckare. Dessa kommentarer driver i typfallet ingen tydlig tes. I stället staplas frågor som till sin karaktär är öppna, även om den journalistiska formen föreskriver att frågorna ska formuleras binärt:

Men säger det här testet, som utformades 1950 av kodknäckaren och datorpionjären Alan Turing, att datorerna verkligen börjar likna oss människor – eller är det snarare tvärtom? Att vi liksom maskinerna nu helst kommunicerar på max 140 tecken?

Nicklas Lundblads understreckare rymmer ansatser till en intressant “AI-kritik”, i det att han belyser gränserna för de situationer där artificiell intelligens studeras. I detta fall fanns alltså en tidsgräns (fem minuters konversation), en kulturell gräns (“13-årig pojke från Ukraina”) och inte minst ett begränsande medieformat (text). Lundblad fortsätter:

I förlängningen av denna invändning ligger en annan större invändning, /…/
En växande andel kognitionsvetare och filosofer anser nu att tänkandet inte kan abstraheras från kroppsligheten, och att det verkliga testet vore att undersöka om vi behandlar en robot som en människa – om vi bemöter den med en attityd till en själ, som Wittgenstein var inne på. Kanske kan det vara så att endast en kropp kan tänka.

Kanske – för att vända på steken – kan det vara så att “tänkande” och “intelligens” är begrepp som definierats av kroppar. Att det i slutändan är meningslöst att försöka definiera loss dem från de människokroppsliga neuronerna. Alan Turing insåg detta. Hans legendariska uppsats från 1950, där han presenterar ett hypotetiskt test, klargör från början att det inte handlar om maskiner som kan “tänka”, utan om att imitera tänkande.

Att påstå att en dator eller ett datorprogram i definitivt mening har “klarat Turingtestet” är meningslöst. Testet äger bara relevans inom ramarna för en given situation. Det finns alltså inte ett Turingtest utan oändligt många. Häri ligger också dess betydelse.

Nätet är fullt av filtermekanismer som är praktiska tillämpningar av Turingtester. Jag tänker alltså på spamfilter och “captchas“. Syftet med dessa är att skilja mellan mjukvara och människor. De fungerar aldrig till hundra procent och de har sporrat en fantastisk uppfinningsrikedom bland sådana som av någon anledning vill automatisera processer som inte “får” automatiseras. Likväl funkar de ganska bra. Genom att de ständigt förfinas, upprätthåller dessa tekniker en relativt hög tröskel mellan människa och maskin.

Ett företag som Google vore otänkbart utan sådana trösklar. De nöjer sig inte med att passivt se på när robotarna finner vägar runt olika Turingtester. Om de vill ha en tröskel någonstans, så skapar de helt enkelt en ny situation som tillåter en sådan tröskel. Om de inte vill ha en tröskel utan tvärtom vill släppa fram robotarna, så anpassar de situationen för detta. Genom sådana modulationer ser Google till att återskapa förutsättningarna för att sälja sina varor (reklam) och få tillgång till sina råvaror (beteendedata), till priser som låter dem ta ut en vinst. Och det gäller såklart inte bara Google.

Turingtestet är sedan länge en integreral del i varusamhället. Ett varusamhälle som knappast kommer att slås i bitar av att ett datorprogram lyckas imitera en 13-årig chattare från Ukraina.