K237: Bokföringskrisen?

Frågan om kommunernas finanser vetter mot större följdfrågor. Fredrik kommenterar:

Kan man kalla den globala ekonomiska krisen för en bokföringskris? Vi vet inte vad vi har, egentligen och hur mycket vi är skyldiga, egentligen, eftersom det har vuxit fram alltmer förfinade sätt att manipulera räkenskaperna.

Finanskrisen som bokföringskris – jag tror att det ligger något i detta. Men det gäller nog att skilja mellan två analyser.
Å ena sidan tanken på att rådande bokföringstekniker skapar en manipulerad bild av den underliggande ekonomiska verkligheten. Manipulationen bidrar till kriser, som hade kunnat förebyggas genom en mer sanningsenlig bokföring.
Å andra sidan tanken på att det har skett någonting med själva ekonomin, som gör att den inte längre kan bokföras på ett objektivt sätt. Det är inte bokföringen som skapar en ekonomisk kris, utan en underliggande ekonomisk kris som på något vis kommer till uttryck i en kategorikris för bokföringen – begrepp som “tillgång”, “skuld” och “flöde” blir i realiteten mer godtyckliga än vad de tidigare varit.

Jag lutar åt den andra tolkningen. Men mina kunskaper på området är dåliga. Kanske erbjuder redan forskningsfältet critical accounting theory en massa perspektiv på saken? Det hänvisas också till en del litteratur i en artikel på Wikipedia som nu hotas av radering eftersom den anses vara alltför essäistisk.

Om man googlar “accounting crisis”, noterar man snabbt att talet om en “bokföringskris” kulminerade kring 2002, i kölvattnet av Enron-skandalen. Men listan över bokföringsskandaler fortsätter att växa och i somras blev det åter tal om en “bokföringskris” med anledning av fifflandet i Toshiba.

Det är lätt att skylla dessa skandaler på korrupta revisorer och dålig företagsmoral. Men frågan som bör ställas är om de samtidigt kan begripas som symptom på någonting mer djupgående.

Magnus fyller i:

Det har i varje fall blivit viktigare – både för stater, städer och företag – att hålla kassaflöden och sponsorflöden flytande, väl matade, än att ha en budget i god balans. Trots att politiker och ekonomer ofta predikar raka motsatsen! Jämför Spotify, Twitter eller många andra “it-företag” på väg upp – de genererar ju sällan någon verklig nettovinst men kan ändå utgöra heta placeringsobjekt och dragarnamn.
Bankerna däremot gör stora vinster i detta klimat, det vet vi.

Det handlar ju heller inte bara om bokföring eller redovisning i juridisk mening, utan också om hur vi förstår ekonomi, hur vi talar om den, hur journalister skriver om den. Vi gör informella balansräkningar där vi ställer tillgångar mot skulder, resultaträkningar som jämför intäkter med kostnader. Vad händer om vi aktivt börjar reflektera över det faktum att centrala begrepp som “tillgång”, “skuld”, “intäkt” och “kostnad” inte har en självklar innebörd?

Om bokrecensioner och att hålla sig till ämnet

För en vecka sedan publicerade Svenska dagbladet min recension av Erik Åsards bok Konspirationsteorierna och verkligheten. Idag publicerar de ett svar från författaren. Det hör inte precis till vanligheterna att kulturredaktioner låter författare svara på recensioner, men nu råkar ju Erik Åsard vara medarbetare på kultursidan i fråga så jag antar att detta avgjorde saken.

“Fleischers anmälan handlar inte så mycket om min nya bok som om den bok han önskar att jag hade skrivit”, skriver Erik Åsard. Han menar alltså att jag inte håller mig till ämnet i min recension – medan jag menar att han inte håller sig till ämnet i sin bok. Det blir alltså läge att fundera över litteraturkritikens uppgift i förhållande till sakprosan.

Jag tillstår att det är trist med recensioner som går ut på att författaren borde ha skrivit om ett helt annat ämne, eller om samma ämne ur en helt annan vinkel. Sådant är dessvärre ganska vanligt inom akademin. Å andra sidan är det också trist med recensioner som enbart handlar om vad författaren faktiskt har skrivit, utan att sätta ämnet i ett bredare sammanhang. I det här fallet inledde jag med en mer allmän reflexion över konspirationstänkandets roll i samtiden.

Grejen är att Erik Åsard själv, i bokens inledning, utlovar en belysning av “konspirationsteoretikernas sätt att tänka och argumentera”. Men de kapitel som följer levererar inte detta. Det rör sig i stället om sex historiska uppsatser om olika brott och tragiska händelser, utan mycket till röd tråd. Sex historiska gåtor, som bokens undertitel lyder, hade räckt som titel. Men nu lovar boken mer än vad den håller och detta förtjänar att påpekas i en recension.

För övrigt påstod jag inte att vår tids postmoderna konspirationstänkande skulle ignorera historiska händelser, typ mordet på John F Kennedy eller 911. Vad jag skrev är att de stora händelserna inte längre har den centrala roll i berättelsen som de kanske tenderade att ha i efterkrigstidens konspirationstänkande.
Å andra sidan är det sant att den “flytande” paranoia som vi ser exempel på i dag uppvisar klara paralleller till den antisemitiska propagandan som cirkulerande för hundra år sedan; Sion vises protokoll är det mest kända exemplet, som fortsätter att ha stort inflytande. Dessa saker har under senaste veckan diskuterats i en intressant kommentarstråd.

K236: “Offentlig-privat samverkan” som ett sätt att dölja en skuldsättning

Gårdagens inlägg om de svenska kommunernas skuldsättning fick en uppföljning på Flute. Både där och här diskuteras lite hur stor risken kan vara för en “svensk kommunekonomisk kris”.

Själv hade jag tänkt gå vidare i en lite annan riktning, genom att ifrågasätta själva skuldstatistiken. Det gäller inte bara kommunerna, utan även stater, företag och privatpersoner. Överallt bollas det med siffror på hur skuldsatta dessa är. Men i alla balansräkningar finns ett betydande godtycke: vissa åtaganden om framtida betalningar bokförs som skulder, andra inte.

Om du skaffar en ny mobiltelefon så är det högst troligt att du samtidigt tecknar ett tjänsteabonnemang med viss bindningstid. Du slipper undan med en blygsam handpenning för att få själva prylen, men måste fortsätta betala en viss summa per månad i ett, två eller tre år. Detta utgör i praktiken ett kreditköp som liknar den klassiska avbetalningshandeln och troligen görs förs en kreditupplysning. Men i formell mening skapas ingen skuld; transaktionen kommer inte att avspeglas i de officiella siffrorna på hushållens skuldsättning.

Samma slags “informella skuldsättning” har numera också gjort sitt inträde bland Sveriges kommuner och landsting. Det handlar om de affärer som brukar gå under namnet public-private partnership (PPP) eller private finance initiative (PFI). På svenska talar man ofta om “offentlig-privat samverkan”, vilket låter som en allmän beteckning på lagom mysig korporatism, fast det som avses är en specifik form av finansialisering. Här väljer jag i stället att använda förkortningen PPP för att understryka det specifika.

Det fiffiga med PPP är att exempelvis en kommun kan undvika att öka sin skuldsättning, som uppges i de årliga räkenskaperna. I stället för att låna pengar till en stor investering, kan kommunen låta ett privat företag ansvara för såväl finansiering som utförande och drift. Kontrakten som undertecknas brukar löpa i mellan 20 och 40 år. Under denna tid förbinder sig kommunen att betala löpande avgifter till företaget – ungefär som när du köper en mobiltelefon och förbinder dig att betala för ett abonnemang. Betalningarna bokförs nu inte som amorteringar, utan som betalning för en tjänst. Men så länge det finns en bindningstid i kontraktet, är effekten densamma som om kommunen eller du hade tagit ett banklån för att köpa något och därefter betala av lånet steg för steg.

PPP är särskilt vanligt i Storbritannien, där Tony Blair på 1990-talet omfamnade modellen helhjärtat. Resultatet har blivit att en allt större del av de brittiska skattepengarna nu går till att sköta betalningarna för dyra kontrakt på sjukhus och infrastruktur. Internationellt kan också nämnas att USA:s krigsmakt i hög grad har använt PPP för att finansiera sin krigföring i Afghanistan och Irak. Modellen har nu tagits över av svenska Försvarmakten.

Ett par svenska infrastrukturprojekt med PPP-finansiering är Arlandabanan och Öresundsbron. Jag har inte tittat på hur avtalen ser ut, men det finns olika varianter. Det är inte nödvändigtvis så att myndigheterna betalar av per tid, som vid en normal amortering. Man kan också betala per resenär, eller ge företaget rätt att själv ta ut avgifter för nyttjandet av t.ex. en bro eller en simhall. Då tillkommer ett större inslag av finansiell spekulation, där de privata intressenterna tar risken att gå med förlust om infrastrukturen skulle bli underutnyttjad eller otillgänglig. I praktiken handlar det för företagen om att förvandla riskerna till värdepapper som kan säljas vidare och försäkras på finansmarknaden.
Priset för att slippa risker blir en högre effektiv ränta, jämfört med om staten/kommunen själv hade lånat upp pengar för att investera i projektet. Nyligen konstaterade riksgäldsdirektör Hans Lindblad att PPP-projekt “riskerar att bli markant dyrare jämfört med om staten själv finansierar”.

Det verkligt ökända projektet är Nya Karolinska Solna (NKS), där Skanska utan konkurrens rodde hem ett avtal med Stockholms läns landsting. Enligt avtalet ska sjukhuset kosta 52 miljarder kronor över en 30-årsperiod, vilket är oerhört dyrt i jämförelse med andra avancerade sjukhusbyggen. Under året har soppan kring NKS granskats av SvD och det ser inte snyggt ut nånstans:

Stockholmslandstinget lämnade över ansvaret för att leda upphandlingen av jättesjukhuset till konsultbolaget PricewaterhouseCoopers, PWC.
PWC anlitades redan 2006 för att utreda vilken finansieringsmodell som skulle användas i Stockholm. Men de konsulter som fick uppdraget tillhörde de i världen som mest aktivt och under längst tid propagerat för användningen av OPS-finansiering av stora sjukhusprojekt. /…/
Från och med nu var det alltså även formellt konsulterna som styrde arbetet med att planera Sveriges hittills största byggaffär.
Genom den speciella konstruktionen med en särskild NKS-förvaltning – och en mycket hård affärssekretess – fick landstingets ordinarie finansavdelning nästan ingen insyn eller inflytande, trots att affären skulle komma att påverka landstingets finanser i decennier framöver. /…/
Som Uppdrag granskning tidigare kunnat visa, och som SvD tagit fram nya uppgifter kring, arrangerade PWC parallellt med detta även ett avancerat skatteupplägg i Luxemburg för Skanskas samarbetspartner i NKS, det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree.

Stockholmslandstinget betalar en ränta på 11,66 procent på mångmiljardlånen som tagits upp av Skanska och det brittiska riskkapitabolaget Innisfree. Det ska jämföras med en ränta på 5-7 procent som landstinget vid tidpunkten betalade för andra stora lån.

Ännu ett stort PPP-projekt som omgärdats av mutor, skandaler och förlustsiffror är Friends Arena, som också råkar vara belägen i Solna. Vi noterade i förra inlägget att Solna är en kommun som ligger ganska lågt på listan över skuldsättning per invånare. Men dessa listor omfattar ju bara formell skuld, inte de åtaganden som gjorts t.ex. i PPP-projekt. Att få överblick över dessa är betydligt svårare och handlar kanske mer om juridiskt finlir än om att bolla siffror. Vi får nog bara konstatera att vi inte vet om det är Södertälje eller Solna som löper den största risken att bli till “Sveriges Detroit”.

The Economist beskrev för några år sedan PPP som ett sätt att skönmåla de offentliga balansräkningarna, “a way of massaging public-debt figures”. Men det betyder inte nödvändigtvis att det bakom skönmålningen finns en verklig siffra på skuldsättningen hos en kommun eller en stat. Snarare har finansialiseringen skapat en verklighet där skulden inte längre är objektivt mätbar. Detta får givetvis enorma konsekvenser för hur vi kan förstå ekonomisk politik och politisk ekonomi.

Nu rapporteras det att USA åter hotar att slå i sitt “skuldtak”, alltså den övre gräns för statsskulden som satts av kongressen. En fråga att fundera på är hur stora möjligheter som finns att (på kort sikt) kringgå sådana regler med PPP-liknande metoder, där man ersätter statlig upplåning med indirekt upplåning via företag, som får betalt för en “tjänst”.

K235: Skrytbyggen och skuldsättning – om finansialiseringen av Sveriges kommuner

På tal om den annalkande bostadspriskraschen, twittrade Erik Persson några rader och riktade strålkastaren mot en annan skuldbubbla, som är betydligt mindre uppmärksammad:

Nu bara vänta på att kommunerna ska börja våga snacka om bostadsbubblans kusin; den kommunala låneskulden.
Den senare även den tungt kopplad till fastighetsmarknaden med massa småkommuner som bygger spekulativa skrytbyggen för att finnas på kartan.
Så kommer alla säga om Sverige som man sa om Grekland: “De maskerade hur det egentligen såg ut”, “landet var helt korrupt bakom kulisserna”.
Men ingen kan ju neka till hur karriärsvägarna gått rakt från kommunernas mark- och exploateringskontor till den privata sektorn.
Hur utförsäljningar av allmännyttan parats med massiv avsäljning av mark och offentlig servicebebyggelse.
Inte sällan har samma parlamentariska vänster som motsagt sig utförsäljning av bostäder i kommuner varit pådrivande i andra processen.
Är det någon som hört talas om “internbanken” Kommuninvest? Ni kan ju testa att googla och se om ni blir kloka på den cirkusen.
Denna hårdföra klasspolitik med anknytning till det rumsliga är kärnan i illusionen om svensk tillväxt under 00- och 10-talet.
Det offentliga har tagit riskerna, och det privata har skördat vinster.
När det smäller upprepas samma process i större skala.

Ändå är det väldigt sällan som någon tar upp frågan om kommunal skuldsättning. Man hittar mest enstaka inlägg på bloggar Cornucopia, som tolkar skuldsättningen som ett utslag av “kommunhybris”. Och som en spegelbild återfinns enstaka tidningsartiklar om hur kommunobligationer under 2010-talet har blivit ett allt populärare investeringsobjekt. Detta hänger samman med att det är svårt att hitta utsikter för lönsamma investeringar i privata företag, vilket får pengarna att fly till tryggare vatten. Riksbanken har svarat med stödköp av statsobligationer, i syfte att stimulera ökat risktagande. Som bieffekt blir det också förhållandevis mer förmånligt att låna ut pengar till en kommun än till staten.
Dessutom har nu Finansinspektionen beslutat att kommunobligationer (utfärdade via Kommuninvest) ska räknas som den tryggaste typen av tillgångar, som får räknas fullt ut när bankerna ska uppvisa att de har likviditet.
Fram till 2008 var det vanliga att en kommun kontaktade en bank för att få ett lån. Numera lånar de pengar genom att utfärda obligationer på finansmarknaden, vilka sedan blir uppköpta av banker, pensionsfonder och liknande aktörer.

På listan på de allra mest skuldsatta kommunerna i Sverige – de som förra året hade över 70000 kronor i skuld per invånare – återfinns bland andra Gävle, Göteborg, Huddinge, Linköping, Umeå, Växjö och Östersund. Och så Södertälje vars skuldberg ligger i en helt egen klass (lite som Japans position i den globala topplistan över skuldsatta stater).
Däremot kan det noteras att såväl Stockholm som Malmö återfinns på den lägre delen av skalan, med kommunskulder på under 30000 kronor per invånare.

I vissa av fallen verkar det finnas en koppling mellan skrytbyggen och skuldsättning – exempelvis i Erik Perssons egen stad, Umeå. Men kopplingen behöver problematiseras. En möjlig ingång är att fundera på Solna, en kommun som är ökänd för sin hantering av det korrumperade mastodontprojektet “Friends Arena”. Det faktum att Solna ändå ligger förhållandevis lågt på topplistan över skuldsatta kommuner bör väcka vissa frågor om hur statistiken ska tolkas.
Siffrorna omfattar nämligen bara kommunernas låneskulder, inte andra betalningsåtaganden som i praktiken är liktydiga med skuldsättning. Uppluckrandet av kreditens gränser är ett så vansinnigt spännande ämne att jag nog måste spara det till ett kommande inlägg. Här kommer jag i stället att följa uppmaningen att googla “Kommuninvest”.

* * *

Det går att tänka sig en dag då Kommuninvest plötsligt blir ett företagsnamn på allas läppar. Men det förutsätter nästan att “det smäller”; att vi får en ny finanskris som i det akuta skedet slår mot skuldsatta kommuner i Sverige. En sådan utveckling går knappast att utesluta. Särskilt inte efter att SKL:s senaste ekonomirapport konstaterat att “kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge”.
Samtidigt utlovar Kommuninvest en “exceptionellt god kreditvärdighet i svensk kommunsektor“. Här behöver det inte finnas någon motsättning. En svensk kommun kan nämligen inte gå i konkurs. Och om det inte skulle räcka med att sälja ut kommunala tillgångar, skära ner i verksamheten och höja skatterna, så kan man nog lugnt räkna med att staten träder in som yttersta garant för kommunernas kreditvärdighet.

Kommuninvest är en s.k. local government funding agency (LGFA) – ett slags kooperativt kreditmarknadsföretag, grundat 1986. Numera är nästan alla Sveriges kommuner och landsting anslutna, vilket också betyder att de har gått i “solidarisk borgen” för varandras lån. Genom att de gemensamt utfärdar sina obligationer via Kommuninvest, kan de i många fall låna till bättre villkor än om de hade gått till finansmarknaderna var för sig. Kommuninvest har högsta möjliga rating hos de stora kreditvärderingsinstituten.

Grundaren av Kommuninvest och dess direktör under de första femton åren var en viss Lars M Andersson. Numera är han verksam som konsult med uppdrag för myndigheter i utlandet som vill kopiera den svenska modellen. Uppenbarligen står nu Kommuninvest som förebild för liknande “kommunbanker” (LGFA:s) som är under uppbyggnad i Frankrike och Storbritannien.

Intrycket blir att en aktör som Kommuninvest spelar en tvetydig roll i kommunernas finansialisering. Å ena sidan driver de aktivt på kommunernas ökade skuldsättning och fördelar kreditriskerna på ett sätt som förefaller vara oprövat. Å andra sidan företräder de en modell för “öppen” skuldsättning i kontrast till den dolda eller informella skuldsättning som uppstår när kommuner sluter avtal “offentlig–privat samverkan”, där företag får i uppdrag att finansiera ett större projekt i utbyte mot ett garanterat pengaflöde från kommunen under 20, 30 eller 40 år.
Det är värt att fundera på skillnaderna mellan dessa två former av skuldsättning. Både i fråga om vad de gör med kommunalpolitiken och hur risken fördelas vid en finanskris.

K234: Känslan av att bostadskraschen är ofrånkomlig

Under den gångna veckan uppmärksammades åter risken för en priskrasch på Sveriges bostadsmarknad. Varningen kom från den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet och uppmärksammades först av SVT, varpå övriga medier hakade på.

Bostadspriserna har stigit kraftigt i Sverige under en lång tid. I dag är en svensk bostad i genomsnitt dubbelt så dyr som den var för tio år sedan.
Det senaste året har priserna gått upp med över 15 procent. Nu går uppgången inte längre att förklara med ökade inkomster, låga räntor och skattelättnader, skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport som publicerades i september.

Bland Konjunkturinstitutets publikationer finns ingen särskild rapport om bostadspriserna. Däremot behandlas frågan (ganska kortfattat) i dess augustirapport. Några citat:

I Sverige finns risk för fallande bostadspriser. I kombination med en hög skuldsättning hos hushållen skulle ett plötsligt prisfall på bostäder kunna hämma konjunkturåterhämtningen påtagligt.
/…/
Bostadspriserna i Sverige har, liksom hushållens skuldsättning, fortsatt att stiga under sommaren. Svårigheter att införa åtgärder inom makrotillsynen, som exempelvis amorteringskrav, och avsaknaden av andra politiska initiativ, innebär ökade risker för svensk ekonomi. Uppgången i bostadspriserna sedan 2005 kan i huvudsak förklaras av utvecklingen i fundamentala faktorer som inkomster, räntor och skatter. Men det senaste årets kraftiga prisuppgång går knappast att förklara med dessa faktorer och det finns nu betydande risk att priserna är på en ohållbar nivå. Priserna kan komma att korrigeras framöver, till exempel som en följd av högre räntor, svagare förväntningar eller att åtgärder inom makrotillsynen införs hastigt. /…/
I ett scenario där bostadspriserna faller med 20 procent eller mer under ett år bedöms effekterna på svensk ekonomi bli påtagliga.

Retoriken om risker påminner om regeringens senaste budgetproposition, även om Konjunkturinstitutet är en smula mer konkreta.

Betydligt mer intressant att undersöka är dock den känsla av annalkande bostadskrasch som breder ut sig på ett sätt som knappast går att fånga i siffror. Alla jag snackat med i veckan uttrycker olika varianter av samma analys:

Klart som fan att bostadskraschen är på väg. Även om utvecklingen kanske hade kunnat bromsas av politikerna i ett tidigare läge, t.ex. genom avskaffade ränteavdrag, så har detta varit politiskt omöjligt och nu är det i vilket fall för sent.
Politiska åtgärder kan nu bara avgöra om kraschen ska komma nu, eller om den ska skjutas på framtiden i ytterligare ett antal månader eller år, för att då bli ännu större när den väl kommer. När kraschen väl kommer, så kommer notan inte att hamna på bankerna, inte heller bara på bostadsägarna, utan på oss alla. Och då kommer svensk partipolitik att domineras av olika försök att peka ut syndabockar.

K233: Vart leder det japanska experimentet?

Slog på radion i morse. Där berättades att det gick uppåt på börsen i Japan, liksom i övriga Ostasien. Varför då? Hade det måhända kommit goda nyheter? Nja. Att handelsavtalet TPP undertecknades i måndags kvalificerar inte riktigt som en nyhet. Det har förberetts i åratal och kommer ta åratal att implementera.

Börsglädjen var snarare ett uttryck för de senaste siffrorna som visar hur dåligt det går för Japans ekonomi. Detta tolkas nämligen som ökade chanser för att Japans centralbank ska trappa upp stimulanserna ytterligare, så att ännu mer pengar strömmar in på börsen. Som sagt: dåligt är det nya bra!

Japan sägs nu vara på väg in i en ny recession – mindre än ett år efter att den förra recessionen tog slut. Industriproduktionen minskar, vilket till stor del beror på minskad efterfrågan från Kina. Och det kommer åter siffror som visar på deflation, även om det råder ovisshet kring vilket inflationsmått som är bäst: “core” eller “core-core“? Ska man räkna bort priserna på mat och energi, som just nu råkar sjunka?

Oavsett vilket så borde verkligen inte priserna sjunka i Japan. Utöver att styrräntan har legat på noll under i stort sett hela seklet, inleddes våren 2013 en superexpansiv penningpolitik. Nu skulle man verkligen, verkligen uppnå målet om tvåprocentig inflation. Japans centralbank lovade att köpa stora mängder statsobligationer (kvantitativa lättnader) och fördubbla landets penningbas på två år. Något liknande hade aldrig någonsin skett. Det var ett stort experiment. Ekonomer höll andan. Så skedde det. Och resultatet blev… ingenting?

Här kan vi verkligen tala om “pengarnas håglöshet“.

Att ingenting skedde är förstås att överdriva. Skapandet av jättemycket nya pengar har såklart haft vissa effekter i Japan, exempelvis en ökad ojämlikhet i fråga om tillgångar. Framför allt har Japan säkrat sitt världsrekord i fråga om statsskuld, som nu ligger på 250 % av BNP. Detta bidrog nyligen till att japanska staten fick sänkt kreditbetyg, fast man kan diskutera hur mycket detta betyder.

Vad som kommer att hända med Japans ekonomi är genuint osäkert. Bankernas diverse marknadsanalytiker levererar vilt motstridiga prognoser. Det intressanta är att Japan i sin resa ut i det okända förkroppsligar en rad tendenser som även finns närvarande i Europa, om än i svagare form. Dels den åldrade befolkningen. Dels den monetära situationen där inga stimulanser längre tycks vara tillräckliga för att pressa fram en inflation.
Det är intressant att se hur t.ex. The Economist väljer att dra paralleller mellan Japan och Sverige. Även vi har ju officiellt deflation och minusräntan gör att Sverige betraktas som en experimentverkstad. Från brittiskt håll tittar man noga på vad som sker här. Finns det en botten för hur lågt man kan sänka räntorna? Det är en av de frågor som ställs.

* * *

Och samtidigt väljer Japans regering att inte bara återupprätta landets militaristiska tradition samt ändra i konstitutionen på ett sätt som luktar Orbán. Nej, man har dessutom beslutat att lägga ner all humaniora, samhällsvetenskap och juridik på de statliga universiteten – tanken är att dessa framöver endast ska utbilda tekniker och naturvetare.

Det är inte lätt att se ljust på Japans framtid.

Konspirationstänkandet har ändrat karaktär

Vart tog konspirationerna vägen?” Jag recenserar Erik Åsards bok Konspirationsteorierna och verkligheten i dagens SvD. Tyvärr måste jag konstatera att den inte lever upp till sina anspråk. I den mån som boken alls säger någonting generellt om konspirationstänkande, handlar det om svepande avvisningar. De bottnar i en rätt märklig syn på historievetenskaplig metod: Åsard tycks tro att “Ockhams rakkniv” kan användas för att skilja vetenskap från pseudovetenskap.

Inledningsvis gör jag några skissartade anmärkningar om hur konspirationstänkandet förändrats från 1900-tal till 2000-tal. Man skulle kanske med Bauman kunna tala om ett skifte från “fast paranoia” till “flytande paranoia”.

Konspirationstänkandet har ändrat karaktär. Under större delen av 1900-talet kretsade det i högre grad kring enskilda händelser, tydligt avgränsbara i tid och rum. En orsak, en verkan. Någon mördade Olof Palme – varför?

Men 2000-talets postmoderna konspirationstänkande är inte lika fixerat vid historiska händelser. I stället suggereras hur en ondskefull elit orkestrerar ett ständigt pågående flöde av lögner, frestelser och gifter. Våra egna kroppar påstås vara utsatta för kemisk krigföring. Allt är noga planerat – alltså är inget lidande meningslöst.

Ur detta perspektiv var 11 september inte startskottet för 2000-talets konspirationstänkande, utan snarare den sista av 1900-talets Stora Händelser. Så länge man har att göra med avgränsbara händelser är det möjligt att ställa “konspirationsteorierna” mot “verkligheten”, så som Åsard gör. Men det blir betydligt svårare att använda denna metod för att falsifiera mer samtida konspirationsteorier, som är notoriskt svåra att avgränsa.
Om vi vill förstå konspiracismens drivkrafter måste vi se bortom de stora händelserna. Vad det handlar om är en förfuskad samhällskritik. Och i detta sammanhang kan man inte ignorera frågan om antisemitism, som Åsard gör på ett helt anmärkningsvärt vis.
Ungefär detta försökte jag få fram i min bokrecension. Liknande poänger gjordes förresten på denna blogg för fem år sedan, under rubriken “Konspirationsrelativism“.

Kampen mot tråket

En uttråkad människa är en outnyttjad resurs. Talet om en attention economy bygger på att information finns i överflöd, medan bara vår uppmärksamhet är begränsad.
Men i de stunder då vi är uttråkade – när vi vänder oss till skärmen för att slå ihjäl tid – då tycks det finnas uppmärksamhet i överflöd, medan det som brister är vår förmåga att välja eller sålla. Just detta tillstånd väcker nu ökat intresse hos reklamindustrin.

En spansk forskargrupp kopplad till Telefónica presenterade nyligen resultaten av sina experiment med “boredom detection“. Utgångspunkten är att mobiltelefonen är en sensor som på olika sätt skvallrar om sinnestillståndet hos sin innehavare. Om man bara kan avgöra när en person inträder i det sinnestillstånd som kallas för uttråkning – vilket kan underlättas rejält av wearables – så går det att välja rätt tillfälle att “pusha content”, som man säger.

Karakteristiskt för det uttråkade tillståndet är, enligt forskargruppen, att man allt oftare börjar kolla efter nya notifikationer. Den uppladdade datavolymen ökar, medan den nedladdade datavolymen minskar. Själva syftet med denna forskning tycks vara att, i god cybernetisk anda, finna sätt att återställa balansen. Det gäller att hitta de exakt rätta ögonblicken för att föreslå data för nedladdning – data som användaren inte skulle ha laddat ner annars.

Being bored makes mobile phone users more open to consume suggested content
/…/
these findings are significant, as they show that automatically-detected boredom may be an ideal way to deal with peoples’ increasingly scarce attention. We envision its application in boredom-triggered proactive recommendations, an approach to increase the success rates of proactive recommendations regardless of the content.

Jag misstänker att tekniker för tråkdetektering kommer att vara fullt integrerade i all slags digital mediedistribution inom några år. Så det är nog värt att redan nu fundera på konsekvenser och möjliga konflikter. Vad är egentigen uttråkning och finns det något i denna känsla som förtjänar att försvaras mot reklamindustriella angrepp? Går det att tänka sig alternativa tekniker eller praktiker för att hantera impulsen att vilja bli stimulerad?

Forskarna hänvisar förresten till en studie som publicerades i Science förra året, där man lät ungdomar tillbringa uppemot en kvart ensamma i ett rum, utan tillgång till distraktioner. Vissa fick dock möjlighet att ge sig själva en elektrisk stöt genom att trycka på en knapp. Innan de gick in i rummet uppgav många av deltagarna att de var beredda att betala för att slippa få en stöt. Men när de väl satt där inne och började bli uttråkade, valde ändå en stor del – framför allt bland männen – att trycka på knappen.

Most people seem to prefer to be doing something rather than nothing, even if that something is negative.

K232: Knark, kris, kaos

Magnus Lintons nya bok Knark – en svensk historia har välförtjänt fått mycket positiva recensioner. Av bokens fyra delar är den första särskilt intressant i detta sammanhang. “Kultur, knark, kaos”, lyder rubriken. Det handlar om “narkotikans växande roll som politisk och kulturell symbol i en annalkande kristid”.

I centrum står givetvis Nils Bejerot, “den svenska narkotikapolitikens fader”, som Magnus Linton lyfte fram redan i sin essä “Den nationella baksmällan” (2002). Artikeln var banbrytande för sin tid, även om jag vill ifrågasätta en bit i dess historieskrivning.
Det bör slås fast att Bejerot aldrig var maoist. Han lämnade Clarté långt innan det blivit maoistiskt och även om han senare omfamnades av den maoistiska rörelse som befann sig i upplösning så säger det föga. Saken är nämligen att nästan alla i svensk partipolitik, från höger till vänster, slöt upp kring den bejerotska visionen om “det narkotikafria samhället”.

Hegemonin etablerades år 1978–84, konstaterar Linton. Sedan dess har narkotikapolitiken i Sverige dikterats av två antaganden, förklarar professor Börje Olsson: “Dels att narkotika är ett jätteproblem, dels att vi kan lösa det – trots problemets enorma storlek kan vi stampa det från jordens yta.”
Mot slutet av 1980-talet var knarkkrigets korpraler som allra mest segervissa. En uppfattning spred sig om att kriget mot knarket faktiskt kunde vinnas, att “det narkotikafria samhället” låg inom räckhåll. “Men i dag är det väl ingen som på allvar tror att det finns nån lösning på det här problemet” säger professorn.

– Narkotikans roll som symbolfråga för politisk dådkraft växer successivt med en de facto-reducering av politikens räckvidd.

Historien om svensk narkotikapolitik, som Magnus Linton skildrar i Knark, avtecknar sig mot en bakgrund av de skiftande förnimmelser av ekonomisk, politisk och kulturell kris som samspelat sedan 1970-talet.

Den tidsdimension som framträder [hos Bejerot] – välfärdsprojektet är (ännu) storartat men har (just) insjuknat till följd av påverkan från kulturfrämmande beteenden som (redan) dominerar omvärlden – är den kanske mest intressanta i Sveriges narkotikapolitiska idéproduktion, eftersom tankefiguren än i dag präglar debatten. /…/
I Nils Bejerots folkhemsberättelse är tiden mellan gyllene epok och förestående undergång kort; 1930-talet följdes av ett par decennier då ett moraliskt homogent och högtstående “vi” etableras men redan på 1960-talet är det i upplösning /…/
Landet befinner sig, menar han vid 1970-talets slut, i krig. Eller snarare: Sverige är invaderat av främmande idéer och beteenden men har ännu inte börjat försvara sig.
/…/
Tanken att narkotikan är farligare än “allt” etablerar sig i svensk politik i skiftet mellan 1970- och 1980-tal, och är just byggd på idén om narkotiska preparat som socialt och kulturellt kontagiösa. /…/
de som sprider missbruk – och således bör stå i narkotikapolitikens fokus – är socialt fungerande droganvändare, /…/ [som] agerar både innanför och utanför normaliteten och därmed utgör ett kitt, eller med Bejerots ord en “kontaktsmittande” uta, mellan norm och avvikelse.

Nils Bejerot lade fram sin kontroversiella avhandling i socialmedicin år 1974, just när ett nytt krismedvetande hade börjat genomsyra hela samhället.
Det finns ett apokalyptiskt drag i Bejerots skrifter. Han argumenterade ständigt i termer av “förfall” – välfärdssamhällets förfall, kapitalismens förfall, “allmänna förfallsperioder” – på ett sätt som kan leda tankarna till Oswald Spengler. Förfallet förklarades omväxlande i termer av cancer, smitta eller parasitism.

det västerländska samhället sjunker ned i missbruk, brott, föroreningar, förgiftningar, kaos och elände

Nils Bejerot, 1986

Om vi läser Nils Bejerot som kristeoretiker, går det att ta fasta på några strukturella drag i hans förfallshistoria. Han förutsätter en normalitet – en kulturellt homogen nation. Krisen beskrivs som en avvikelse från denna normalitet, till följd av en felaktigt förd politik. Det går att peka ut när urspårningen skedde och det går framför allt att lösa krisen genom att föra en korrekt politik.
Allt detta är karakteristiskt för vad vi i den här bloggserien har betecknat som “borgerlig kristeori “. Oftast har det då varit fråga om ekonomiska kriser, där den borgerliga kristeorin utgår från tillväxt som det normala hälsotillstånd som rubbats i krisen och måste återställas. Bejerot resonerar på motsvarande vis, men i fråga om en kulturell kris.

Smaka på följande scenario som Nils Bejerot tecknade i en hyllningsintervju två år för sin död:

min människosyn är utomordentligt ljus och positiv /…/
Min samhällssyn är dock betydligt dystrare, eftersom jag anser att politikerna inte i något land är vuxna sina uppgifter. Vårt moderna samhälle har helt enkelt blivit för komplicerat för våra beslutsfattare.
Detta går ut över individerna. Om de sociala påverkningsfaktorerna är mycket negativa formas individen lätt i ett destruktivt mönster och blir i värsta fall del av en asocial eller antisocial subkultur, som i sin tur påverkar andra i destruktiv riktning. Slutstadiet av en sådan utveckling kan bli ett kaotiskt tillstånd av allas krig mot alla för överlevnaden i en storstadsdjungel bortom all lag och rätt. Det finns på flera håll i världen områden som totalt kollapsat och all ordnad social verksamhet upphört, till och med sophämtningen.
Om samhället inte lär sig att på ett konstruktivt sätt ta itu med sådana sönderfallsprocesser kommer förfallet att fortskrida i allt vidare cirklar. Ultrapermissiva teorier och inkompetens i de politiska systemen har banat väg för denna utveckling, som på sikt går havande med fascismen och den blinda reaktionen. Man måste ha ett långsiktigt politiskt perspektiv för att ana vart det sociala förfallet i hundratals världsmetropoler kan komma att föra politiken i det långa loppet.

Nils Bejerot, 1986

Krisretoriken påminner om en underlig hybrid mellan Oswald Spengler och Rosa Luxemburg. Men det kan ändå slås fast att Nils Bejerots kristeori varken var tragisk eller kritisk, utan just borgerlig. Här finns inga tvivel på att det finns en korrekt politik som – om den bara genomdrivs tillräckligt resolut – kan bota sjukdomen och återställa samhället till sitt friska normaltillstånd: “det narkotikafria samhället”.
Just denna frånvaro av tvivel på vilken normalitet som ska återställas – som alltså karakteriserar allehanda borgerliga kristeorier – var vad som gjorde det möjligt för Nils Bejerots dramatiska dystopier att etablera ett varaktigt inflytande över svensk politik.

Narkotikapolitikens stora stridslinje går mellan prohibition och skademinimering. Magnus Linton menar att dessa motpoler sammanfaller med motsatsparet relativism–absolutism, som i sin tur förknippas med vänster–höger. Jag kan inte köpa den här politiska kodningen, men den gör mig nyfiken på att fundera på vad som händer när narkotikapolitiken kodas om från ideologi till kristeori.

Om prohibitionen är “borgerlig”, framstår den liberala och skademinimerande hållningen snarast som “tragisk”. Det finns, enligt den tragiska förståelsen, ingen möjlighet att återställa en tidigare normalitet i fråga om rusmedel. Men det finns heller inga skäl att bekämpa någon norm; allt som kan göras är att minimera de skador som uppstår när nya rusmedel och rusvanor breder ut sig i samhället.

K231: Om helikopterpengar

Två nationalekonomer från Handels gick ut i en debattartikel och krävde s.k. helikopterpengar. De vill helt enkelt att staten ska skicka ett utbetalningskort på ett antal tusen kronor till varje svensk medborgare.

Anledningen är enkel. Penningpolitiken klarar bevisligen inte av att på egen hand att bekämpa lågkonjunkturen eller ens att någorlunda uppnå inflationsmålet.
/…/
tills nyligen har vi, liksom många av våra kolleger, hoppats och trott att det skulle vara möjligt för Riksbanken att på egen hand sköta konjunkturpolitiken, om den bara helhjärtat ägnat sig åt uppgiften. Vi tog fel. Negativa räntor räcker inte för att nå inflationsmålet. Då finns ingen annan utväg än att trycka pengar, vilket alltså är vårt förslag. Med en större mängd pengar blir varje krona mindre värd

Kommer förslaget om “helikopterpengar” nu att bli föremål för en seriös politisk debatt? Tveksamt. Men det var intressant att se de omedelbara reaktionerna i åsiktsflödena. Diverse högertyckare stämplade snabbt de båda nationalekonomerna som “vänster”, trots att de knappast utmärkt sig politiskt.

Bland kollegorna inom det nationalekonomiska skrået var reaktionerna lite mer sansade. Där uppfattades inte helikopterpengar som en politisk fråga, utan snarare som en rent teknisk åtgärd. Många var skeptiska, men mest för att de betvivlade om åtgärden verkligen skulle leda till sitt mål, alltså att driva upp priserna (inflationen). Risken är att helikopterpengarna “steriliseras genom att hushållen amorterar”.
Ja, för många nationalekonomer framstår alltså minskad skuldsättning som en risk att undvika. Närmare bestämt finns ett brett samförstånd om att den totala skuldsättningen ständigt måste öka för att inte Sverige ska sjunka ner i deflation och depression. Frågan är mest hur skuldstimulansen ska gå till; var injektionsnålen ska tryckas in.

Naturligtvis är det en politisk fråga, vad än nationalekonomerna säger. Helikopterpengar kan riktas vid en dold beskattning av sparade pengar. Men detta gäller ju för inflation i allmänhet. Just den inflation som man nuförtiden kämpar desperat för att få upp. Den fruktade deflationen handlar ju just om att de som har pengar väljer att spara dem i stället för att konsumera, så att det skapas en ond cirkel av sparande. Nästan alla nationalekonomer är numera överens om att det måste finnas en dold beskattning av sparandet för att inte ekonomin ska kollapsa. Dilemmat verkar snarare vara hur detta döljande ska gå till, utan att skada den allmänna tilltron till fortsatt tillväxt (det credo som är grunden för all kredit).

I somras konstaterades att “helikopterpengar” verkar vara en av de få stimulansåtgärder som nu återstår, efter minusräntor och “kvantitativa lättnader” har tömt ut sin förmåga. Jag skrev då att “en helikopterstimulans kommer att rubba statens och bankernas legitimitet”, med svårförutsägbara följder.
Någon fyllde i: “Åtgärden har många intressanta aspekter. Ideologiskt konsumistisk och avkommodifierande på samma gång.” (Fast själv begriper jag inte på vilket sätt det skulle vara avkommodifierande med massutdelning av pengar. Vad skulle röra sig ut ur varuformen? Åtgärden är ju knappast tänkt att lätta på det allmänna tvånget till lönearbete, snarare tvärtom.)

Slutligen ett frågetecken om nationalekonomernas debattartikel. De talar om att staten borde “trycka pengar”. Men metaforen tycks missvisande. För samtidigt skriver de att staten borde låna pengarna innan de delas ut: “Årets budgetunderskott skulle öka i motsvarande grad.”
Här önskar jag att någon vill klargöra skillnaden. För visst vore det i teorin möjligt för staten att verkligen “trycka” (skapa) pengar, utan att först låna upp dem. Oavsett vad detta skulle göra med finansmarknadernas förtroende för svenska statsobligationer, oavsett om detta skulle upphäva Riksbankens oberoende.